مقاله قراردادهای بین المللی، انعقاد قرارداد

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

هرگاه فروشنده از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط فروشنده را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام نماید و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت ننماید و بایع بعد از مدت منعکس در درخواست خود، تعهدش را ایفا کند مشتری ظرف مدت مزبور نمی تواند به هیچ یک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای عهد بایع باشد متوسل گردد.
 
ج) اعلام بایع دایر بر ایفای تعهد ظرف مدت معین:
این اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت معینی تعهد خود را ایفا خواهد نمود به منزله ی استعلام از تصمیم مشتری مطابق بند پیشین است.
 
د)  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری:
تقاضا یا اخطاریه ای که به موجب بندهای ب و ج که در قسمت فوق مطرح شده بلا اثر است مگر اینکه به مشتری واصل شده باشد براین اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر کالا را تسلیم کند می تواند براساس ماده ۳۷ کنوانسیون در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد کالا را تا زمان مقرر در توافق برای تسلیم، از آن رفع نقص نماید مگر اینکه این مسأله موجب تحمیل هزینه ای بر مشتری گردد اما بایستی دانست این اخطاریه برای فروشنده، منافاتی با حق خریدار در توسل به یکی از روش های جبران خسارت ندارد.
 
 
 
ه) رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده:
در صورتی که فروشنده پس از تسلیم براساس ماده ۴۹ نسبت به رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد اقدام نماید و شرایط زیر را رعایت نماید حق تقلیل ثمن برای خریدار وجود ندارد این ضوابط که در ماده ۴۹ کنوانسیون برشمرده شده عبارتند از:
۱- هزینه های رفع نقص را تماماً متقبل گردد.
۲- رفع نقص کالا در این بازه زمانی موجب زحمت غیرمعقول برای مشتری نشود.
۳- این رفتار فروشنده باعث بی اعتمادی خریدار در بازپرداخت هزینه های وی نگردد.
۴- علاوه بر این ها در صورتی که فروشنده مطابق بندهای ۴ و ۳ و ۲ ماده ۴۹ کنوانسیون اقدام نماید مشتری در آن بازه ی زمانی نمی تواند از حق مطالبه ی خسارت استفاده نماید (دادگاه، وبلاگ تألیفی مسائل حقوقیjud.blogfa.com/post/35/).
بند ۴ ـ چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون:
در محاسبه تقلیل ثمن برخلاف چگونگی محاسبه ارش، تغییرات قیمت بازار از زمان انعقاد قرارداد تا تسلیم در نظر واقع می‌شود. چرا که زمان مبنا برای عدم تطبیق زمان تسلیم کالا است و ممکن است در بازه زمانی انعقاد تا تسلیم با توجه به طولانی بودن این زمان در قراردادهای بین المللی، تفاوت فاحش قیمت رخ داده باشد و این امر موجب اضرار طرفین یا یکی از آنها در محاسبه تقلیل ثمن گردد. لذا برای محاسبه هم قیمت قراردادی کالا و هم قیمت کالا زمان تسلیم مدّ نظر قرار می‌گیرد و مبلغ مذبور طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
قیمت کالا منطبق با قرارداد زمان تسلیم       = ثمن قرارداد
قیمت کالای غیر منطبق با قرارداد زمان تسلیم  = ثمن تقلیل یافته