دانلود تحقیق در مورد قرارداد واگذاری، مسئولیت کیفری

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

برای انتقال سهام در قالب عقد معین، عقد صلح می‌تواند قالبی مناسب باشد؛ زیرا عقد صلح در عقود و معاملات، معرف نوعی تساهل است و هرگاه حدود حقی مشتبه باشد، بوسیله عقد صلح می‌توان این حقوق را منتقل نمود و چون حقوق و تعهدات ناشی از سهام (ماهیت و میزان) گاهی دقیقا مشخص نیست یا خاص و پیچیده است می‌توان این قالب معین را قالبی مناسب برای انتقال سهام دانست.
علاوه بر این قانونگذار نیز در، دستورالعمل ماده‌ی ۱۷(موضوع قراردادهای فروش سهام، واگذاری، مدیریت و اجاره) خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از قرارداد فروش و واگذاری سهام سخن گفته که می‌توان گفت قانونگذار قالب حقوقی خاصی تحت عنوان «قرارداد واگذاری سهام» را مطرح کرده است که می‌تواند قالبی جدید برای انتقال سهام باشد.
 
3-2- مورد معامله‌ی انتقال سهام
در انتقال سهام (قراردادی یا قهری، معوض یا غیر معوض) موضوع اصلی انتقال، سهم به مفهوم حقوقی آن است. در انتقال معوض سهام، سهم و حقوق و تعهدات آن به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد و درعوض ارزش پولی سهم به تملک ناقل در می‌آید. اینک، سهم بعنوان موضوع انتقال و همچنین حقوق ناشی از سهم به عنوان موضوع معاملات بیان می‌شود.
 
3-2-1-  سهم
در تعریف حقوقی سهم گفته شد که سهم یک حق خاص است؛ یعنی سهم مالی است که واجد حقوق و تعهداتی است که شخص سهامدار در شرکت سهامی دارا می‌باشد. این سهم بواسطه‌ی این حقوق و تعهدات هم دارای جنبه‌ی مادی می‌شود و هم جنبه‌ی غیر مادی.
 
3-2-1-1- جنبه مادی سهم
در شرکت سهامی در قبال آورده‌‌های اشخاص به آنان سهام تعلق می‌گیرد که منظور ورقه یا سند سهام است که نماینده‌ی سهامی است که سهامدار در شرکت دارد و در واقع در قبال سهم، سندی برای سهامدار صادر شده است. این سند باید شکل و صورت ویژه و مخصوص به خود را داشته باشد که این مورد به سند استقلال می‌بخشد و آن را دارای ارزش تجاری می‌کند. با تبعیت از اصول حقوق تجارت حقی که به سهام تعلق می‌گیرد نیز با سهم ادغام شده و مالکیت سهم به صاحب آن حقوقی که به سهم تعلق دارد اعطا می‌کند و این حقوق که سهم ادغام و یکی شده، به آن استقلال و ارزش بخصوصی می‌دهد. این اسناد قابلیت قابلیت انتقال دارد. این ورقه چون نشان دهنده‌ی حقوق و تعهدات پیچیده‌ای است اعتبار پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود که ماهیت این سند به سمت اموال مادی گرایش پیدا کند.
جنبه‌ی مادی سهم دارای چند صورت است:
ورقه‌ی سهم، گواهینامه‌ی موقت سهم و گواهینامه‌ی نقل و انتقال سهام.
در خصوص گواهینامه‌ی موقت سهم باید گفت؛ قانون تجارت ایران موعدی برای صدور سهام تعیین ننموده است و بنابراین ممکن است شرکتی بعد از سالها تأسیس مبادرت به صدور سهام نکند. در این قبیل موارد برای این که حق صاحبان سهم تأیید گردد، شرکت‌های سهامی گواهی‌نامه موقت سهم صادر می کنند. تا زمانی که اوراق سهام از ناحیه‌ی شخص حقوقی صادر نشده باشد، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می‌باشد. این گواهینامه در حکم سهم است و شرکت‌ها مکلفند پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام از سوی صاحبان سهم ظرف مدت یک سال ورقه سهم مربوطه را صادر و به صاحب آن تسلیم نمایند و آنگاه گواهینامه موقت سهم را مسترد و ابطال کنند (م۲۷ ل.ا.ق.ت).
مقنن برای حفظ حقوق اشخاص ثالث و معامله‌‌کنندگان، صدور گواهینامه موقت بی‌نام را تا زمانی که تمام مبلغ اسمی سهم از سوی تعهدکنندگان پرداخت نشده باشد، ممنوع کرده است؛ زیرا گواهینامه بی‌نام با قبض و اقباض به دیگران منتقل می‌گردد و صدور گواهینامه مذکور تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده و کلیه تشریفات ثبتی آن انجام نگرفته باشد، ممنوع است و متخلفان علاوه بر داشتن مسئولیت کیفری به صورت تضامنی مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث نیز هستند (ماده ۲۸ و بند ۶ از م ۲۴۳). این گواهینامه باید مثل ورقه سهم متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای حداقل دو نفر که طبق اساسنامه معین می‌شوند برسد و نام شرکت، شماره ثبت و مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهام و غیره در آن قید شود.
در خصوص ورقه‌ی سهم نیز باید گفت؛ سرمایه شرکت به سهام تقسیم می‌شود و سهام به صورت اوراق بهادار صادر می‌شود که به سهولت قابل نقل و انتقال و خرید و فروش می‌باشد. با ایجاد برگ سهام حق صاحب سهم با سند سهم ادغام می‌شود.
البته برای صدور سهام باید تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد و ظرف یکسال شرکت موظف به صدور ورقه‌ی سهم است. این برگه سهم با داشتن شکل خاص و شرایط معین قابلیت خرید و فروش در بورس را می‌یابد. سند سهم دارای ارزش ذاتی نیست و یا ارزش ذاتی آن ناچیز است و منظور متعاقدین واقع نمی‌شود، بلکه آنچه هدف عقد و موضوع معامله است ارزش اعتباری آن است. [۴۳]
گواهینامه‌ی نقل و انتقال سهام در معاملات داخل بورس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گواهینامه نقش ورقه‌ی سهم (در خارج بورس) را دارا می‌باشد و جایگزین ورقه‌ی سهم می‌شود و در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد. در بورس هر سهامدار برای انتقال سهم خود باید این گواهینامه را در اختیار داشته باشد تا قادر به انتقال سهام خود باشد؛ همچنین برای اعمال حقوق در شرکت از جمله شرکت در مجامع عمومی باید این گواهینامه را در اختیار داشته باشد. این گواهینامه، کد سهامدار در رایانه‌ی مرکزی بورس و مشخصات سهامدار و شرکت صادر کننده را نشان می‌دهد.[۴۴]
 
3-2-1-2- جنبهی غیر مادی سهم