مقاله قوانین بین المللی، حاکمیت دولت ها، حوادث طبیعی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

فعالیت های دریافت از راه دور باید در راستای قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و اهداف و اصول مندرج در معاهده فضا باشد.


اصل چهارم:
فعالیت های دریافت از راه دور باید بر اساس اصول موجود در معاهده فضا و در راستای منفعت کل بشریت باشد. این اصل بدون هر گونه تبعیض بین دولت ها می بایست اعمال شود. همچنین این فعالیت ها می باید با در نظر گرفتن اصول حاکمیت دولت ها و سلامتی انسان ها و منابع طبیعی و قوانین بین المللی صورت پذیرد.
اصل پنجم:  

دولت ها می بایست این گونه فعالیت ها را با همکاری بین المللی انجام دهند. آنها باید فرصت را برای دولت های دیگر با شرکت دادن آنها در این گونه فعالیت ها فراهم آورند. چنین مشارکتهایی باید منصفانه و بر اساس ضوابط قابل قبول برای دو طرف باشد.
اصل ششم:
برای افزایش منافع حاصله از این گونه فعالیت ها، دولت ها از طریق توافقات یا روش های دیگری به جمع آوری اطلاعات و ایجاد ایستگاههای جهت ذخیره سازی و پردازش و تفسیر این اطلاعات، در چهارچوب توافق شده تشویق می شوند.
اصل هفتم:
دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیت ها ،باید شرایط همکاریهای فنی با سایر کشورهای علاقه مند را بر اساس توافقات دو طرفه فراهم کنند.
اصل هشتم:
سازمان ملل و آژانسهای مرتبط با آن، باید همکاری های فنی و هماهنگی های لازم را در زمینه این گونه فعالیت ها ارتقاء دهند.
اصل نهم:
باتوجه به اصل چهارم توافق بر ثبت اجسام فرستاده شده به فضا و موضوع اصل یازدهم معاهده فضا، دولتی که یک برنامه سنجش از راه دور را انجام می دهد بایستی دبیر کل سازمان ملل را مطلع سازد.
اصل دهم:
سنجش از راه دور باید در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقاء آن باشد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیتها، چنانچه اطلاعت خاصی درباره دفع آسیب های محیط زیست در دست دارند می بایست این اطلاعات را به دولت های مرتبط اعلام نمایند.
 
 
اصل یازدهم:
دریافت از راه دور باید حفاظت از انسان در برابر حوادث طبیعی را ارتقاء دهد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیت ها چنانچه اطلاعات پردازش شده یا اطلاعات تحلیل شده مشخصی دارند که ممکن است برای دولت هایی که دچار حوادث طبیعی شدهاند یا در معرض حوادث طبیعی قریب الوقوع هستند مفید باشد، باید به دولت های مرتبط فوری ارسال نمایند.
اصل دوازدهم: