پایان نامه با موضوع قوانین بین المللی، سازمان های دولتی، پردازش اطلاعات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

به محض اینکه داده های پردازش شده مربوط به کشور دیگری بدست آمد، باید دولت مزبور به این داده ها بدون تبعیض و با هزینه معقول دسترسی داشته باشد. دولت های در حال توسعه باید به اطلاعات تحلیل شده مربوط به کشور خودشان که در اختیار دولت های دیگری که مشغول به انجام این گونه فعالیت ها می باشند، طبق اصول و ضوابط مشخصی به همراه جزییات و نیازشان دسترسی داشته باشند.


اصل سیزدهم:
دولتی که در حال انجام فعالیت های دریافت از راه دور است، باید به محض تقاضای کشوری که قلمروش تصرف شده وارد مذاکره شود تا فرصت برای شرکت کشور مزبور و تسهیل کار و سود برای طرفین فراهم شود.
اصل چهاردهم:
با عدم قبول ماده ششم معاهده فضا، دولت ها مسوول فعالیت های ماهواره های سنجش از راه دور خود در عرصه بین المللی می باشند و فعالیت های این ماهواره ها باید بر اساس اصول و قوانین بین المللی تنظیم گردد، صرف نظر از آنکه این فعالیت ها توسط سازمان های دولتی و یا غیر دولتی انجام شود.
اصل پانزدهم:
هر اختلافی که از کاربرد این اصول منتج شود، باید به طریق مصلحت آمیز بین دولت ها، حل و فصل گردد.
 

-۱-۵تعاریف سنجش از راه دور

پیش از تصویب قطعنامه ۴۱۶۵ در سال ۱۹۸۶توسط مجمع عمومی سازمان ملل، تعاریف متعددی برای سنجش از راه دور وجود داشته که به طور کلی محتوای آنها بسیار شبیه به یکدیگر بود. برخی از این تعاریف عبارتند از:
الف-مجلس کمیته نمایندگان آمریکا در مبحث کیهان شناسی دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده:”بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء یا پدیده خاص، که دستگاه جمع آوری اطلاعات در تماس نزدیک با موضوع تحت بررسی نمی باشد”[۵۶]. این تعریف، یک تعریف گسترده است که حتی می تواند آزمایش پزشکی با اشعه ایکس یا حرکت کشتی ها با هدایت راهداری را نیز شامل شود.  

ب-کمیته سازمان ملل در جلسه دوم خود درسال  ۱۹۷۳، در خصوص استفاده دایمی از فضا اعلام کرد که:”دریافت از راه دور یک روش شناسایی طبیعت و ویژگی ها آن، در سطح یا زیر سطح زمین به طریق مشاهده از فضا اطلاق می شود.”[۵۷]در حال حاضر چنین روشی با انتشار و انعکاس پرتوهای الکترومغناطیسی  انجام می شود. این تعریف، تعریفی بسیار دقیق تر است که به دنبال توصیف یک عملیات فضایی خاص است.
ج-در سال ۱۹۸۷ اس همپنیس، در دانشگاه کشاورزی وجنینگن در هلند دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرد: ” به اطلاعات جمع آوری شده به وسیله حس گرها از اشیاء، مواد وموقعیت قرار گرفتن آنها در زمین  و پردازش  چنین اطلاعاتی برای معرفی عناصر. این یک تعریف عملکردی است که تکیه بر کنترل و پردازش اطلاعات دارد.
د-در سال ۱۹۸۲ دریافت از راه دور را اکتشاف و بررسی منابع زمین از طریق حس گرهای نصب شده بر روی هواپیماها و ماهواره ها تعریف کرده است. این یک تعریف مختصر است که به نظر می رسد تاکید بر استفاده از حس گرها دارد.
در نهایت، در سال ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۴۱۶۵ دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده است: دریافت اطلاعات موجود در سطح زمین از فضا به وسیله استفاده از امواج الکترو مغناطیسی ساطع شده از اشیاء مورد نظر، با هدف پیشرفت مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست.
صرف نظر از این تعاریف، بهتر است که دریافت از راه دور را به عنوان مشاهده اشیاء بدون تماس فیزیکی از یک موقعیتی در فضا با هدف نظارت بر مشاهدات دانست.

۶-۱-کاربرد های نظامی و غیر نظامی ا زاطلاعات سنجش از راه دور

پتانسیل استفاده از اطلاعات دریافت از راه دور بی حد واندازه است. امروزه تقریبا تمام پیشرفت ها در فن آوری دریافت از راه دور شامل هر دو کاربرد نظامی و غیر نظامی این فن آوری می شود. باید به خاطر داشت که در ابتدا استفاده از این فن آوری در راستای اهداف نظامی دولت ها بود. بطور کلی می توان کاربردهای اطلاعات سنجش از راه دور را در دو مقوله غیر نظامی و نظامی مورد بررسی قرار داد:
 
کاربرد غیر نظامی[۶۲]