پایان نامه ارشد با موضوع قوانین حاکم، مجمع عمومی، معاهدات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 

[۶۰].Patric  A .Salin, proprietary aspect  of commercial Remote –sensing Lmagery ,13 NW.J.INT’L L.&BUS.349,352.(1992).


[61] .Principle Relating to Remote of the Earth from outer space G.A.Res.41/65,U.N.Doc.A/Res/41/65,Annex 1(a),dec.3,1986.
[62]-http://mohamadhamzeh.blogfa.com.
[63]-DSS.
[64]-نامی،محمد حسن،فضا بعد چهارم قدرت، انتشارات زیتون سبز،۱۳۸۹،صص ۱۰۴-۱۰۳.
[۶۵]- UNGA Res. 1148 (XII), 14 November 1957 (emphasis added).
[66]- UNGA Res. 1721A (XVI), 20 December 1961.
[67]- UNGA Res. 1962 (XVIII), 13 December 1963, entitled ‘Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space’.
[68]- W. von Kries, ‘Die militarische Nutzung des Weltraums’, in Karl-Heiz Bockstiegel and Marietta Benko (eds), Handbuch des Weltraumrechts (Koln, Carl Heymanns Verlag, 1991), p. 329.
[69]-پیمان ۱۹۶۷فضا، درباره ی قوانین حاکم بر فعالیت کشورها در اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو که شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می شود،۶۱.U.N.T-s.205،و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ به مرحله اجرا در آمد. پیمان فضای ماوراء جو تقریبا تمام موارد و قوانین را منعکس کرده و مقررات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را نیز در بر دارد. علاوه بر این ، این بیانیه ی حقوقی بر مصوبه ی XVIII مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۳، تکیه دارد. برای مطالعه بیشتر بر روی پیش زمینه ی پیمان فضای ماوراء جو ر.ک.به:

See B cheng ,Le Traite de 1967 sur 1 space Vol .95 journal international 1968,pp.532-645.
 
[70]-پیمان فضا ماوراء جو(OST) تا حدودی توسط معاهدات بعدی تشریح و تکمیل شده است. این معاهدات عبارتند از:
توافق نامه ۱۹۶۸ درباره نجات و بازگرداندن فضا نوردان و بازگشت اجسام فرستاده شده به فضا ی ماوراء جو،۶۷۲ U.N.T-S 119
که در ۳ دسامبر ۱۹۶۸ به اجرا در آمد،پیمان ۱۹۷۲ مبنی بر مسوولیت بین المللی دولت ها در مورد  خسارات ناشی از اجسام فرستاده شده به فضا ،۹۶۱ U.N.T-S .187،که در ۱ سپتامبر ۱۹۷۲ به اجرا در آمد،پیمان۱۹۷۵ درباره ی ثبت اجسام فرستاده شده به فضای ماوراء جو،۱۰۲۳ U.N.T-S.15،در ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۶ به اجرا در آمد و پیمان ۱۹۷۹ درباره ی فعالیت کشورها در ماه و سایر اجرام آسمانی ،۱۳۶۳ U.N.T-S.21،که در ۱۱ جولای ۱۹۸۴ به اجرا در آمد.
[۷۱]- J.F. von Bentzien, ‘Diemilitrarische Nutzung des Weltraums in Friedens und Kriegszeiten aus rechtlicher Sicht’, Vol. 35 Zeitung fur Luft- und Weltraumrecht 1986, p. 324.
[72]- Cf.I.A Vlasic, ‘Space Law and the Military Applications of Space Technology’, in N. jasentuliyana (ed.), Perspective on International Law (London, Kluwer Law International, 1995), p. 386, note 6.
[73]-KEWs.
[74] -OEWs.
[75] -ERWs.