پایان نامه ارشد : قوانین قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۴- سؤال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۴
۵- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۴  

۶- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………… ۵
۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ……………………………………………………… ۵
۸- ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل اوّل- مفهوم شناسی، سیر تاریخی و مبانی نظری ……………………………………………………. ۶
بخش اوّل- تعریف، سابقه و فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………….. ۷
مبحث اوّل- تعریف و سابقه مرورزمان ……………………………………………………………………………. ۷
گفتار اوّل- تعریف مرورزمان …………………………………………………………………………………………. ۸
۱- مفهوم لغوی مرورزمان ……………………………………………………………………………………………… ۸
۲- مفهوم اصطلاحی مرورزمان ………………………………………………………………………………………. ۸
الف- مرورزمان به مفهوم عام …………………………………………………………………………………………. ۸
ب- مرورزمان به مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………. ۹
یک- مرورزمان حقوقی به مفهوم خاص ………………………………………………………………………….. ۹
دو- مرورزمان کیفری به مفهوم خاص …………………………………………………………………………… ۱۰
۳- تفاوت مرورزمان حقوقی و کیفری …………………………………………………………………………….۱۰
گفتار دوّم- سابقه تاریخی مرورزمان ……………………………………………………………………………… ۱۱
۱- سابقه تاریخی مرورزمان در جهان ……………………………………………………………………………. ۱۲
۲- سابقه تاریخی مرورزمان در حقوق ایران …………………………………………………………………… ۱۲
الف– مرورزمان در ایران قدیم ……………………………………………………………………………………… ۱۲
ب– مرورزمان در ایران معاصر …………………………………………………………………………………….. ۱۳


یک- مرورزمان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………. ۱۳
دو- مرورزمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………… ۱۴