متن کامل پایان نامه : قیمت پرداختی، هزینه دادرسی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

الف- ملک مجدداً قیمت گذاری و علاوه بر قیمت پرداختی گذشته ما به التفاوت ان با قیمت جدید را پرداخت نماید.
ب- سود ثمن پرداختی طی یک سال محاسبه و علاوه بر اهل تمن از بایع اخذ گردد. ارجاع امر توسط دادگاه به کارشناسی موید این معناست که دادگاه طریق اول را بر گزیده است.
گزارشات حقوقی ( شماره هفدهم )
۱) مشخصات پرونده
خواهان : غلامرضا ابراهیمی
خواندگان:شرکت آردوالسی‌مطهراسفراین– شرکت سهامی بیمه‌آسیا شعبه بجنورد
خواسته : پرداخت خسارت
کلاسه پرونده: ۱۴۲۹/۸۴
تاریخ جلسه: ۲۱/۹/۱۳۸۴
۲) شرح دعوی
خواهان طی دادخواست به دادگاه عمومی اعلام نموده :
اینجانب غلامرضا ابراهیمی از کارکنان شرکت تعاونی آرد مطهر اسفراین در حین کار دچار سانحه شدم واز این بابت خسارات زیادی به اینجانب وارد گردید با عنایت به اینکه شرکت تعاونی مذکور در زمان حادثه دارای بیمه نامه حوادث از بیمه آسیا می باشد لذا از محضردادگاه محترم تقاضا دارم بیمه آسیا بجنورد را ملزم به پرداخت خسارت وارده فرماید.مبلغ این خسارت ۲۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد ضمناً چون بضاعت مالی پرداخت هزینه ابطال تمبر را نداشته وبرایم میسر نیست خواهشمند است در صورت امکان از طریق اعسار نسبت به ارسال پرونده وانجام مراحل آن اقدام مساعد صورت گیرد.
خواهان استشهادی ضمیمه دادخواست خود نموده دال بر گواهی چند شاهد که اظهار کرده‌اند : آقای ابراهیمی کارگر ساده بوده وبضاعت مالی پرداخت هزینه ی دادرسی وابطال تمبر را ندارد.واظهارات خودرا باامضاء گواهی کرده اند.
۳) تشریفات دادرسی:
دادخواست فوق تحت شماره ۴۱۱/۸۴ به ثبت دفتر کل دادگاه عمومی رسیده وتوسط معاونت ارجاع به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می گردد.
شعبه سوم پرونده را ثبت وبا تعیین مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴جهت وقت رسیدگی اخطاریه جهت جهت حضور خواهان وخواندگان صادر وابلاغ نماید.
شرکت بیمه آسیا نا مه‌ای مستنداً به قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۷/۰۳/۷۴ ومتعاقباً اصلاحیه قانون مذکور مصوب ۰۳/۰۶/۷۴ وتصریح ما ده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی به منظور طرح وتعقیب دعاوی له علیه شرکت اعم از حقوقی یا کیفری به عنوان نماینده قضایی خانم آسیه مسعودنیا را معرفی می نماید.
۴) جلسات دادرسی
جلسه اول
در مورخه فوق جلسه شعبه سوم حقوقی بجنورد در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۲۹/۸۴ تحت نظر است . خواهان و نماینده شرکت آرد مطهر اسفراین در جلسه حاضرند . خواهان اظهار می‌دارد : در خصوص اعسار از هزینه دادرسی به استحضار دادگاه می رساند ، یک کارگر ساده
می باشم و توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی را ندارم وتقاضای قبول اعسار خودرادارم.