تحقیق درباره مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ
 • اقرار صریح متهم به اتهامات وارد
 • سایر قرائن و امارات
 • و بالاخره مجموع محتویات پرونده بزهکاری محرز و به استناد بند اول ماده ۱۹ . ق . م . م . م مصوب ۱۳۷۶ م . ت . م . نظام از آن دادگاه محترم تقاضای تعیین مجازات طبق مقرارات قانونی را دارد.
  دادگاه بعد از بررسی پرونده و کیفر خواست در مورخ ۱۴/۸/۸۶ طی احضار متهم جلسه رسیدگی را تشکیل و متهم در اظهارات خود در جلسه رسیدگی موضوع اتهامی مذکور در کیفر خواست را پذیرفت و به اتهام خود اقرار نود و تقاضای کمک نمود دادگاه نیز بعد از ثبت اظهارات متهم ختم رسیدگی را اعلام تا مبادرت به صدور رای نماید.
  رای صادره در خصوص پرونده به کلاسه ۸۶/۴۰۰۲۳۲/م به شرح ذیل می باشد.
  «در خصوص اتهام علی جعفر خانی دائر بر نگهداری ۵۰/۳۲ گرم تریاک و سوخته تریاک و نگهداری یک عدد وافور و استعمال تریاک با توجه به محتوای پرونده ، گزارش ناجا و اقرار متهم و کیفر خواست صادره مجرمیت وی تدر حد اتهام وارده محرز می باشد .
  لذا مستندا به بند (۱) ماده (۵) ماده ۱۹ ، ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را از حیث نگهداری مواد مخدر به دو میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ ضربه شلاق و از حیث استعمال تریاک و به چهار میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می نماید و از جهت نگهداری وافور به پانصد هزار ریال جریمه محکوم می نماید. رای صادره حضوری و حسب ماده ۳۲ قانون مذکور قطعی و لازم الاجرا است . »
   
  نظر کار آموز :
  در خصوص این پرونده قابل ذکر است :
  اول : قرار تامین صادره توسط باز پرس مطابق ماده ۱۳۰ قانون . آ . د . کیفری با جرم صورت گرفته و اتهام وارده متناسب می باشد.
  دوم : قرا مجرمیت و کیفر خواست مطابق بند «ز » «ل» «ک» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر گردیده و تشریفات شکلی آن مطابق بندهای مذکور ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
  سوم : با عنایت به اقرار صریح متهم به استعمال مواد مخدر و اقرار به اینکه مواد مکشوفه و وافور کشف شده متعلق به وی می باشد استناد دادگاه به بند (۱) ماده (۵) و بند (۱) ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و قاچاق چیان مسلح صحیح به نظر می رسد.
  چهارم : مشروح مواد ۵ و ۱۹ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و قاچاق چیان مسلح در گزارش شماره ۲۶ بیان شده است .
  پنجم : ماده ۲۰ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و قاچاق چیان مسلح : «هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید و استعمال مواد مخدر را وارد کند ، بسازد ، خرید یا فروش کند. علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده  تا پنجاه ضربه شلاق محکوم             می­شوند.»
   
   

  موضوع : نگهداری و استعمال مواد مخدر (هروئین)