مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

بنا بر دلایل ۱- گزارش مامورین کلانتری ۱۱۶ مولوی
۲- برگه توزین مواد مخدر
۳- اقرار متهم به اتهامات فوق الذکر
۴- سایر قرائن و امارات
بالاخره مجموع محتویات پرونده بزهکاری وی محرز و به استناد ماده ۱۶- بند ۳ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از آن دادگاه محترم تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی را دارد .
پس از ارسال پرونده به همراه کیفر خواست به دادگاه ، موضوع به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع گردید. دادگاه پس از بررسی پرونده در مورخ ۲۸/۸/۸۶ جلسه رسیدگی را با حضور متهم تشکیل داد. متهم نیز در اظهارات خود صریحا به جرم انتسابی اقرار نمود . و همچنین صریحا اقرار نمود که دارای اعتیاد به مواد مخدر می باشد . دادگاه پس از استماع اظهارات متهم ختم رسیدگی را اعلام تا مبادرت به صدور رای نماید.
رای صادره د خصوص پرونده به کلاسه ۸۶/۴۰۶۱۵۳/م مبنی بر اتهام نگهداری ۲ گرم و ۲۰ سانت هروئین و اعتیاد به مواد مخدر به شرح ذیل می باشد.
در خصوص اتهام فاطمه شفیعی فرزند محمد دائر به نگهداری ۲ گرم و ۲۰ سانت هروئین و اعتیاد با توجه به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده و استماع مدافعات نامبرده و کشف مواد و اقرار وی بزه های انتسابی محرزات . دادگاه در خصوص اعتیاد مستندا به ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم می نماید و از جهت نگهداری هروئین مستندا به بند ۳ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه و دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت و چهل ضربه شلاق محکوم می نماید. و شلاقهای صادره مستندا به ماده ۲۲ مجازات اسلامی به چهار صد هزار ریال جریمه تبدیل می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است .
 
 

موضوع : تجدید نظر خواهی از رای دادگاه بدوی با موضوع مزاحمت از حق گزارش شماره ۲۵ تاریخ جلسه : ۰۳/۰۷/۸۶

 
در پی شکایت شخص به نام اکبر مروی در دادسرای ناحیه ۱۶ در مورخ ۲۴/۱۱/۸۵ از شخص به نام علیرضا فیض فرزند محمد به دلیل ایجاد مزاحمت موضوع جهت تحقیقات مقدماتی به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد ارسال گردید . کلانتری مذکور علاوه بر بازجویی از شخص شاکی ، شخص مشتکی عنه را احضار و تحقیقات از ایشان نیز صورت گرفت. در بازجویی شاکی ، شکایت خود را به شرح ذیل بیان داشت :