پایان نامه مجازات سقط جنین عمدی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در نهایت باید گفت در حقوق ایران به علت لزوم تصریح به کیفر شروع به جرم در هر مورد وعدم تصریح آن در سقط جنین یا سقط حمل ،شروع به جرم مزبور مستوجب کیفر نیست.
ج)رکن معنوی
برای  تحقق جرم سقط جنین عمدی لازم است که:
اولاً:مرتکب به حامله بودن عالم باشد یعنی اطلاع وآگاهی داشته باشد که زن حامله است بنا براین چنان چه کسی نسبت به این امر جاهل باشد مثلاًچنان چه شخصی صدمات وضرباتی بر یکا زن حامله   بدون اطلاع از حامله بودن وی وارد نماید که منجر به سقط حمل شود.»۱
از این حیث قابل تعقیب ومجازات نیست.
ثانیاً:نه تنها در اقدامات مادی که سبب سقط جنین می شوند باید عهد داشته باشد بلکه خواهان حصول نتیجه مجرمانه (سقط جنین) نیز باشد بنابراین  چنانچه پزشکی اطلاعی از حامله بودن بیمار نداشته باشد  واقدام به تجویز دارویی نماید که سبب سقط گردد؛به عنوان سقط جنین عمدی قابل تعقیب  نخواهد بود وهمانطور که از رکن معنوی جرم سقط جنین مشخص است  کسی که قصد سقط جنین دارد باید انگیزه یا همان قصد مجرمانه را در ذهن خود داشته باشد چنان چه کسی تنها قصد مجرمانه برای سقط جنین داشته باشد ولی آن را به ؟؟ظهور نرساند باز هم قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود زیرا اثبات جرم سقط جنین وگذاشتن بار مسئولیت بر دوش مقصر اصلی زمانی است که فرد با انجام فعل مادی موجب سقط جنین زن حامله گردد.
 
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی
بند اول:حقوق ایران
حسب مواد ۶۲۲و۶۲۳قانون مجازات اسلامی۱ چنان چه افرادعادی به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله یا دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین وی شوند یا اینکه اورا به وجود چنین وسایلی دللت نمایند علاوه برپرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد از متن ماده مزبور وتبصره آن چنین بر می آید که هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مدر سقط شود دیه ثابت نمی شود یعنی در زمانی که به وجود طفل برای مادر خطر جانی داشته باشد ومادر جنین را سقط کند دیه ای ثایت نمی شود.
بند دوم:حقوق مصر
برحسب مواد ۲۶۰تا۲۶۲ قانون مجازات جمهوری عربی مصر چنان چه افراد عادی به وسیله ی ضرب یا هرگونه آزار واذیت زن حامله یا به وسایل فیزیکی وشیمیایی مثل دادن مشروبات و…یا دادن ادویه ویا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شوند یا اینکه او را به دادن چنین وسایلی دلالت نمایند حسب مورد به زندان میشودیا به حبس محکوم خواهند شد.
تفاوتی که در صدد مواد قانون مجازات ایران ومصر وجود دارد در این است که قانون گذار مادر ماده ۶۲۲،قانون مجازات اسلامی حسب مورد قصاص را برای مرتکب در نظر گرفته است ولی قانون گذار مصر ی ماده ۲۶۰قانون مجازات عربی مصر برای مرتکب جرم تنها مجازات زندان مشدد یعنی مدت زمان حبس از ۳سال کمتر واز ۱۵سال بیشتر نمی باشد.» را تعیین کرده است .
 
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی
بند اول :حقوق ایران  

حسب مقررات ماده ۶۲۴۱،اگر پزشک ،ما ما،داروساز یا سایر شاغلین امور پزشکی ،اقدام به مباشرت یا معاونت در اسقاط جنین نمایند ،علاوه برپرداخت دیه به حبس از دوتاپنج سال نیز محکوم می شوند. ملاحظه می گردد که در ماده مذکور ،قانون گذار با توجه به شخصیت مرتکبین  این جرم اقدام به تشدید مجازات نموده است.
بند دوم:حقوق مصر
حسب ماده ۲۶۳ قانون مجازات جمهوری عربی مصر گاه طبیب یا جراح یا داروفروش یا ماما موجب سقط جنین زن حامله شود به مجازات حبس مشدد که از ۳سال کمتر واز ۱۵سال بیشتر نخواهد شد


بند سوم:نتیجه گیری