پایان نامه درباره مجازات سقط جنین عمدی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

منظور ازضرب انجام عملی هست که به تمامیت  جسمانی زن حامله آسیب برساند ودر نهایت موجب سقط جنین شود در این شرط ضربه جنین واستفاده از نوع وسیله درضرب ایجادشده مؤثر در انجام فعل ممنوع (سقط جنین)نیستومنظور از آزار واذیت شامل آزار روحی نیز می شود مانند آنکه شخص سگی را به سوی زن حامله برانگیزد وزن حامله براثر ترس از آن حیوان جنینش سقط شود. تفاوت ماده مزبور با ماده ۶۲۲  قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار ایرانی برای کسی که عمداًباضرب ئاذیت وآزار موجب سقط جنین زن حامله شود علاوه برپرداخت دیه شخص مرتکب ر برحسب شرایطی موب قصاص نیز دانسته است درحالی که قانون گذار مصری در ماده ۲۶۰شخصی را که عمداًبا ضرب واذیت وآزار موجب سقط جنین زنی حامله شود زندان  مشدد بعلاوه جزای نقدی تعیین کرده است وبه هیچ وجه  صحبت از قصاص مرتکب به میان نیاورده است  ماده ۲۶۱ قانون مجازات مقرر می دارد هرکس عمداً به وسیله دادن ادویه یا استفاده از وسایل دیگر موجب سقط جنین زنی  شود یا اورا به سقط جنین راهنمایی ودلالت کند اعم از اینکه با رضایت یا بدون رضایت آن زن باشد به حبس محکوم می شود ماده مذکور ناظر به موردی است  که فردی غیر متخصص وعادی با دادن وسایل شیمیایی وفیزیکی به طور عمدی موجب سقط جنین عمدی زن حامله می شود استفاده از وسایل شیمیایی وفیزیکی می تواند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن  انساج و وسایلی مانند مأکولات ومشروبات  باشد.
تفاوت ماده مزبور با ماده ۶۲۳  قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار در ماده ۶۲۴اشاره به این مورد دارد که اگر اقدامات یاد شده برای حفظ حیات مادر باشد مجازاتی وجود نخواهد داشت فقط حکم دیه مطایق مقررات مربوط داده خواهد شد در صورتی که قانون گذار مصری در ماده ۲۶۱ قانون مجازات جمهوری عربی مصر اشاره ای به این بند از قانون مجازات ایران ندارد وفقط  درصورتی که عمل حتی بارضایت یا بدون رضایت زن حامله باشد را مشمول حبس وبعلاوه جزای نقدی می داند.
ماده ۲۶۲مقرر می دارد هر زن حامله ای که با علم واطلاع،به دریافت او دیه مذکور رضایت دهد یا به استفاده از وسایل اشاره شده سابق راضی باشد یا از دیگری برای استفاده از این وسایل تمکین نماید وسبب اسقاط حمل خود گردد وبه مجازات ماده ۲۶۱یعنی حبس محکوم می گردد.
ماده ۲۶۳قانئن مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد هر گاه طبیب یا جراح یا داروفروشی یا ماما موجب سقط زن حامله شوند به مجازات زندان مشدد محکوم می شوند.  

تفاوت ماده:۲۶۳قانون مصر با ماده۶۲۴ قانون ایران در این است که قانون گذار ایرانی درصدر ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ایران مجازات طبیب یا جراح یا ماما ودارو فروش را مورد حبس از دوتا پنج سال تعیین کرده است ئزندان مشدد عبارت است از زندانی کردن محکوم علیهد در یکی از زندانهایی که قانون تعیین کرده است وبه کارداشتن محکوم علیه به کارهای معینی که دادگاه تعیین می کند مدت زمان حبس مشدد از ۳سال کمتر واز ۱۵سال بیشتر نمی باشد مگر در موارد مخصوص که در قانون پیش بینی شده باشد.
بند سوم:بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران ومصر
طبق قانون مجازات مصر شروع به جرم عبارت است از ورود در انجام فعل مادی جرم به قصد ارتکاب جنایت یاجنجه،در صورتی که در اثر علل واسبابی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد جرم مذکور وموقوف یا بی اثر بماند.
مجرد قصد ارتکاب جرم در جنایات وجنجه ها ،شرع به جرم محسوب نمی شود همچنین اعمال مقدماتی شروع به جرم محسوب نمی شود.
لذا با توجه به ماده ۲۶۴ قانونه مجازات جمهوری عربی مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد بنابراین اگر شخصی اقدام به تهیه وتدارک لوازم دمورد نیاز جهت سقط جنین زن حامله بنماید ولی در نتیجه عملیات خدا ناموفق باقی بماند به علت عدم ارتکاب جرم مذکور قابلیت مجازات ندارد. زیرا بنابرتصریح قانون مصر شروع به جرم سقط جنین  مجازات ندارد.
در حقوق ایران در شرایطی که اعمال انجام نیافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم سقط جنین داشته باشد ولی به جهات مادی از قبیل مرده بودن جنین ویافقدان آن که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده و وقوع جرم غیر ممکن شود کیفر منتغی ومرتکب به عنوان شروع به جرم مستلزم تصریح در قانون است .
در نهایت باید گفت در حقوق ایران به علت لزوم تصریح به کیفر شروع به جرم در هر مورد وعدم تصریح آن در سقط جنین یا سقط حمل ،شروع به جرم مزبور مستوجب کیفر نیست.
ج)رکن معنوی
برای  تحقق جرم سقط جنین عمدی لازم است که:
اولاً:مرتکب به حامله بودن عالم باشد یعنی اطلاع وآگاهی داشته باشد که زن حامله است بنا براین چنان چه کسی نسبت به این امر جاهل باشد مثلاًچنان چه شخصی صدمات وضرباتی بر یکا زن حامله   بدون اطلاع از حامله بودن وی وارد نماید که منجر به سقط حمل شود.»۱
از این حیث قابل تعقیب ومجازات نیست.
ثانیاً:نه تنها در اقدامات مادی که سبب سقط جنین می شوند باید عهد داشته باشد بلکه خواهان حصول نتیجه مجرمانه (سقط جنین) نیز باشد بنابراین  چنانچه پزشکی اطلاعی از حامله بودن بیمار نداشته باشد  واقدام به تجویز دارویی نماید که سبب سقط گردد؛به عنوان سقط جنین عمدی قابل تعقیب  نخواهد بود وهمانطور که از رکن معنوی جرم سقط جنین مشخص است  کسی که قصد سقط جنین دارد باید انگیزه یا همان قصد مجرمانه را در ذهن خود داشته باشد چنان چه کسی تنها قصد مجرمانه برای سقط جنین داشته باشد ولی آن را به ؟؟ظهور نرساند باز هم قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود زیرا اثبات جرم سقط جنی
ن وگذاشتن بار مسئولیت بر دوش مقصر اصلی زمانی است که فرد با انجام فعل مادی موجب سقط جنین زن حامله گردد.
 


مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی
بند اول:حقوق ایران
حسب مواد ۶۲۲و۶۲۳قانون مجازات اسلامی۱ چنان چه افرادعادی به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله یا دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین وی شوند یا اینکه اورا به وجود چنین وسایلی دللت نمایند علاوه برپرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد از متن ماده مزبور وتبصره آن چنین بر می آید که هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مدر سقط شود دیه ثابت نمی شود یعنی در زمانی که به وجود طفل برای مادر خطر جانی داشته باشد ومادر جنین را سقط کند دیه ای ثایت نمی شود.
بند دوم:حقوق مصر