پایان نامه مجازات سقط جنین عمدی، قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات مصوب

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

برحسب مواد ۲۶۰تا۲۶۲ قانون مجازات جمهوری عربی مصر چنان چه افراد عادی به وسیله ی ضرب یا هرگونه آزار واذیت زن حامله یا به وسایل فیزیکی وشیمیایی مثل دادن مشروبات و…یا دادن ادویه ویا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شوند یا اینکه او را به دادن چنین وسایلی دلالت نمایند حسب مورد به زندان میشودیا به حبس محکوم خواهند شد.


تفاوتی که در صدد مواد قانون مجازات ایران ومصر وجود دارد در این است که قانون گذار مادر ماده ۶۲۲،قانون مجازات اسلامی حسب مورد قصاص را برای مرتکب در نظر گرفته است ولی قانون گذار مصر ی ماده ۲۶۰قانون مجازات عربی مصر برای مرتکب جرم تنها مجازات زندان مشدد یعنی مدت زمان حبس از ۳سال کمتر واز ۱۵سال بیشتر نمی باشد.» را تعیین کرده است .
 
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی
بند اول :حقوق ایران
حسب مقررات ماده ۶۲۴۱،اگر پزشک ،ما ما،داروساز یا سایر شاغلین امور پزشکی ،اقدام به مباشرت یا معاونت در اسقاط جنین نمایند ،علاوه برپرداخت دیه به حبس از دوتاپنج سال نیز محکوم می شوند. ملاحظه می گردد که در ماده مذکور ،قانون گذار با توجه به شخصیت مرتکبین  این جرم اقدام به تشدید مجازات نموده است.
بند دوم:حقوق مصر
حسب ماده ۲۶۳ قانون مجازات جمهوری عربی مصر گاه طبیب یا جراح یا داروفروش یا ماما موجب سقط جنین زن حامله شود به مجازات حبس مشدد که از ۳سال کمتر واز ۱۵سال بیشتر نخواهد شد
بند سوم:نتیجه گیری  

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مجازات سقط جنین دارای روح چیست؟
در پاسخ باید بیان نمود که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد :
۱-برخی استناد به نظریه مشهور فقعای امامیه قائل به مجازات قصاص می باشند؛به همین دلیل در ماده ۹۱قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ بیان شده بود.
«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند وطبیب هم عالماًوعامداًمباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین برعهده اوست واگر روح در جنین دمیده باشد باید قصاص شود.»
این گروه قائل به دالیل زیر برای اثبات مدعی خود می باشند:
الف)مقنن در تبصره ۲ماده ۳۰۲قانون مجازات اسلامی از واژه قتل جنین استفاده کرده بود که این نشان  می دهد کشتن هر انسانی که واجد روح وتنفس باشد مشمول تعریف مذکوری می گردد واعم از آنکه در رحم یا خارج از رحم واقع شده باشد موجب قصاص است.۱
ب)مقنن در بند ۶ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی دیه جنین دارای روح را با دیه انسان کامل برابردانسته بود بنابراین از بین بردن عمدی  جنین دارای روح همانند قتل عمدی انسان زنده موجب قصاص است
ج)قانون گذار درماده ۶۲۲قانون مجازات اسالمی مجازات سقط جنین را قصاص قراردادن است.
۲- اما عده ای دیگری براین عقیده اند که مجازات سقط جنین در هر مرحله ای از مراحل تکامل جنینی که باشد موجب قصاص نیت واستدلال گروه اول را اینچنین در نموده اند:
الف)- واژه قتل در زبان عربی گاه به معنای نابود کردن بکار می رود نه قتل در مفهوم اصطلاحی آن ،هم چنان که در بعضی از کتب عربی از قتل حیوان نیز نام برده می شود.
ب)در حضور برابری دیه جنین دارای روح به دیه انسان کامل مواد دیگری در قانون وجود دارد که علیرغم این برابری،قتل وی موجب قصاص دانسته نشده است ؛همانند ماده۳۱۰قانون مجازات اسلامی « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری منجی علیه نباشد ومنجی علیه ،عاقل ودر دین با مرتکب مساوی باشد.»
ج)مقنن در ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامی به حکم قصاص به دلیل وارده به مادر اشاره ؛نه به لحاظ جنایت وارده برجنین از سوی دیگر ،در صورت پذیرش این استدلال این مسئله مطرح می گردد که قتل انسان کامل صرفاً دارای مجازات قصاص ؛ در حالی که سقط جنین کننده علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد که این عدم تناسب قابل توجیه نمی باشد .بدین ترتیب ،با توجه به عدم وجاهت ادله فوق الذکر وبا عنایت به حذف حکم صریح قصاص که برای جنین دارای روح در ماده ۹۱((قانون تعزیرات)) سابق پیش بینی شده  بود ودر قوانین لاحق ،اشاره ماده ۷۱۸قانون مجازت اسلامی به اینکه ((هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد ،به عمد،شبه عمد یا خطاءاز بین ببرد،دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله اوپرداخت می شود .
تبصره-هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود ونیز اصل تفسیر مخصوص جزایی به نفع  متهم ولزوم رعایت احتیاط در حفظ دما((به نظر نگارنده ،مطابق قوانین فعلی ایران سقط جنین در هیچ حالتی قتل محسوب نمی شود ؛بنابراین حتی در صورت عمدی بودن مجازات آن هیچگاه نمی تواند قصاص باشد که این موضع با موضع سایر کشور ها ونظام های حقوقی ونیز با مقررات پیش از انقلاب (مواد۱۸۳-۱۸۰) قانون مجازات عمدی  مطابقت دارد.۱