دانلود تحقیق در مورد مخاصمات مسلحانه، نظامیان، درگیری

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۱۵]-Outer Space Treaty .


[216]-Outer Space Treaty .
[217]-As “a matter of fact “,for over ten days since the test ,china neither admitted to have conducted the test,nor was the US able to elicit a diplomatic response from china on the test. the first admissions by china came in only by January 22,2007.see, staff writer s,china  admist anti-satellite test, says not atreaty to anyone ,space war , Jan.22,2007,http://ww.com.space war.com/reports/china-admist-anti-satellite- test –says-not-A-treat-to-anyone-999.html.

[218]-Alfred Thayer Mahan ,t.
he Influence of Sea Power upon History 1660-1783(1890).
-Julian S.Corbet , some Principles of Maritime Strategy (1911(
[220]-John J. Klen ,Space Warfare :Strategy ,Principel and Policy (2006).
[221]- Parag Khanna ,the Second World: How Emergining Powers are Redefining Global  Comptition in the twenty-first Century ,at Xx( 2009).
[222] -Fareed  Zakaria ,the Post –American World 4-5(2008)
[223] -Michael I.Handel, Masters of War: Classical Stragic Thought 31 (2d ed.1996).
[224]-نظریه ی معروف سان زو این است که”پیروز شدن در یکصد نبرد اوج مهارت یک کشور نیست،مطیع ساختن دشمن بدون جنگیدن اوج مهارت است.ر.ک.به:
SUN TZU, THE ART OF WAR 77(Samuel B. oxford university press,1963).
 
[225]-The Amarican Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.2004), available at http://dictionary.refrence .com / browse / diplomacy. As international law is composed of both treaty law and state practice (customary international law  )   it fits within this construct for the purpose herein.
[226] Carl Von   Clausewitz ,On War 87 (Michael Howard &Peter Pare Eds. &Trans ., Princeton University Press,(1976)(1832).  

 
[227]-تنها یکی از ابعاد جنگ به معنای کاربرد نیروی نظامی بوده، که به قانون ستیز نظامی (مخاصمات مسلحانه) مربوط می گردد. بعنوان مثال ر.ک.به:
”. See, e.g., Geneva convention for the Amelioration of the condition of wounded and Sick in Armed Forces in the field art.2, Aug.12, 1949,6 U.S.T.3114,75 U.N.T.S.31 (this article is  common to all four Geneva Conventions):U.N. Charter art.2,para.4.
 
[228]-کواو لی آنگ و وانگ اینگ سوی(QIAO LIANG& WANG XIANGSUI)جنگ نا محدود،(ارتش آزادی مردم۱۹۹۹).جنگ بطور معمول بسیار فراتر از درگیری نظامیان در میدان جنگ است،از سوی دیگر جنگ با تمام ابعاد آن تا به امروز تعریف نشده باقی مانده است. امروزه تمایز بین جنگ و صلح بسیار مشکل است .جنگ {(یکبار دیگر؟) به وقوع پیوست}جنگ فضایی تعریف مشخصی ندارد.جیمز گاردینر ،سر مقاله نویس ای اف تایمز ،با یک شکل جدیدی از جنگ روبرو می شودو(۱۹ مارچ ۲۰۰۷)