منبع تحقیق با موضوع مداخله بشردوستانه، استفاده از زور، اصل عدم مداخله

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۲۸]- Boutros-Ghali, Boutros, Op.cit, Para 17, (A/47/277 – S/24111).
2- عنان، کوفی، همان منبع، بند ۲۱۷.
[۲۳۰] – See Report of the Secretary General, Implementing the Responsibility to Protect, January 2009, Para 10(a). (A/63/677)
1- صفایی، سید حسین، همان منبع، صص ۱۲- ۱۳.
۱- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص ۲۴۱.
۲- ماده ۲ منشور، بند هفتم.
۱-  زنگنه، حمید، مداخله بشردوستانه و حاکمیت کشورها، ۱۳۸۳، آنلاین در
(آخرین بازدید ۲ /۴ /۱۳۸۸)   http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-15.aspx


2- عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۸۰، شماره ۱۷۰- ۱۶۹، ص ۸۴.
۳- صفایی، سید حسین، همان منبع، صص ۱۵- ۱۶.
۱- همان، ص ۱۷.
۲- عباسی اشلقی، مجید، همان منبع، ص ۸۵
۳- ن. ک. به:  ژاک موژن، مداخله بشردوستانه بین المللی، ترجمه محمود صوراسرافیل، مجله حقوقی، شماره ۲۲، ۱۳۷۷، ص ۱۵۹.
[۲۴۰] – Charter of the Organization of American State (OAS)
[241] – Organization for Security and Co-Operation in Europe
[242] – Helsinki Final Act
[243]- Charter of the Organization of African Unity
1- ن. ک به: عباسی اشلقی، مجید، همان منبع، صص ۸۷- ۸۸؛ همچنین ن.ک به:  صفایی، سید حسین، همان منبع، صص ۱۹-۲۰.
[۲۴۵] – Stone  

۲- از جمله دانشمندانی که معتقد به تفسیر مضیق اصل توسل به زور و عدم ممنوعیت عام استفاده از زور در بند چهارم از ماده ۲ منشور می باشند، لیلیچ (Lilich) و رایزمن (Reisman) هستند. برای دیدن نظرات آنها نگاه کنید به قربان نیا، ناصر، همان منبع، ص ۱۲۸.