پایان نامه مداخله بشردوستانه، حقوق بشردوستانه، سازمان ملل متحد

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- برای دیدن نظری که میان مداخله بشردوستانه و مداخله حمایتگرانه از اتباع تفاوت قائل است، ن. ک به:  والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه  قاسم زمانی و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ اول، تهران،۱۳۸۲، صص ۳۱۷-۳۱۸.


[۱۹۰]- Oppenheim
4- کشاورز، شهربانوبهارک، همان منبع، ص ۱۷.
۱- رشیدی نژاد، زینب، موازین و مرزهای  مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت، مجله حقوقی، شماره ۳۷، ۱۳۸۶، ص ۶۷.
[۱۹۳]- J.L. Holzgrefe
[194]- Humanitarian Intervention; Ethical, Legal, and Political Dilemmas, Edited by J.L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, Cambridge University Press, New York, first edition, 2003, p.18.

[195] – Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention; The United Nations in an Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, first edition, Philadelphia,1996, pp. 11-12.
[196] – Mareeva, Nadezhda , Pros and Cons of Humanitarian Intervention. Alternative for Legalization,  saint- Petersburg state university, 2008, Available at www.essex.ac.uk/ecpr/events/graduateconference/barcelona/papers/459.pdf (last visited 2009-06-22)
[197] – See Sean D. Murphy, Op.cit, p.p. 12- 17.
1- ضیائی بیگدلی، محمد رضا، توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویه بین‌المللی معاصر، مقاله همایش اسلام و حقوق بشردوستانه بین ­المللی، ۱۳۸۵، آنلاین در:
http://www.islamihl.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=810  (آخرین بازدید ۰۳/۰۳/۱۳۸۸)
۲- کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران،  ۱۳۷۵، ص۵۰.
۳- کشاورز، شهربانوبهارک، همان منبع، ص ۲۲.
۴- آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵، ص ۲۵۶.  

۱- روحانی ، کارن، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، تدوین مهدی ذاکریان، نشر میزان، چاپ اول، تهران،۱۳۸۳، ص ۱۹۸.
[۲۰۳] – The Responsibility to Protect, Op.cit, p. VII.
3- صفایی، سید حسین، مداخله در امور کشور های دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله حقوقی، شماره ۹، ۱۳۶۷، ص ۳۲.
۱- برای دیدن نظری که گفته بالا را تایید می کند، ن.ک به: اسکندری زنجانی، منیژه، بحثی پیرامون مداخله بشردوستانه از دیدگاه حقوق  بین­الملل، مجله سیاست خارجی، سال هفتم،شماره چهارم،۱۳۷۲، ص ۱۱۲.
۲- ج. وایس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ اندیشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۴۴.
۱- همان منبع، ص ۴۵.