منابع و ماخذ تحقیق مددکاری اجتماعی، آستان قدس رضوی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۸۱] – همان. (ص۱۳۷)
[۸۲] – همان. (ص۱۳۷)
[۸۳] – رابرتسون (یان)، درآمدی بر جامعه: با تأکید بر نظریه های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادین، ترجمه ی حسین بهروان، چاپ دوّم، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴….، ص۱۸۲- ۱۸۵ و بست، (ژان میشل)، همان، ص ۳۱ – ۳۴.
[۸۴] – عادلیان (حمیده)، آسیب شناسی اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر مشهد، فصلنامه ی مددکاری اجتماعی، شماره ی ۱۲ و ۱۳، نقل شده در: سیّدی (سیّده مسطوره)، مناطق جرم زا و راهبردهای پیشگیری و مداخله در آنها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۶، (ص ۵۹).
[۸۵]– به عنوان مثال؛ در مادّه ی ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مصوّب ۱۹/۲/۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، برای اقامت  غیر مجاز، جزای نقدی ناچیزی، پیش بینی شده است.
[۸۶]– اگر چه مطابق مادّه ی ۱۷ از قانون  راجع به ازدواج، مصوّب ۲۳/۵/۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، «… ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجی، در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه ی مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معیّن نماید. هر خارجی که بدون اجازه ی مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید، به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال، محکوم خواهد شد.» مع الوصف، علی رغم لازم الأجرا بودن مادّه ی مذکور و عدم نسخ آن، در عمل به باد فراموشی سپرده شده و از سوی مراجع قضایی به دلایل عدیده، با کم اقبالی مواجه می شود.
[۸۷] – Sex.
[88] – Cender.
[89] – Infanticide
[90] – Child abuse
[91] – Pedophilia
[92]–  سلیمی (علی) و داوری (محمّد)، جامعه شناسی کجروی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۸۷ ، ص ۲۲۸.
[۹۳]ـ برای آگاهی یبشتر مراجعه کنید به: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم‌شناسی (بزهکاری زنان و روسپیگری)، دوره ی  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق ـ دانشگاه مفید قم، نیمسال دوّم تحصیلی ۸۴ ـ۸۳. {تهیّه و تنظیم: نرگس السّادات روح الأمین و شهید شاطری پوراصفهانی}
[۹۴]ـ قربان حسینی (علی‌اصغر) منبع پیشین ، ص ۲۵۴.
[۹۵]ـ گسن، (ریموند)، جرم‌شناسی نظری، ترجمه ی مهدی کی‌نیا، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۱۵، چاپ دوّم، ص ۱۸۸.
[۹۶]ـ تاج زمان (دانش)، منبع پیشین، ص ۲۳۸.
[۹۷] ـ گسن، (ریموند)، منبع پیشین، ص ۱۸۸.
[۹۸]ـ تاج‌زمان (دانش)، منبع پیشین، ص ۲۴۹.
[۹۹]– نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دوره ی  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیمسال دوّم تحصیلی ۸۲ – ۱۳۸۱. {تهیّه و تنظیم: مهدی سیدزاده}
[۱۰۰]– نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، همان منبع.
[۱۰۱]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّد رضا) و احمدی (احمد رضا)، منبع پیشین، ص ۱۷۶.
[۱۰۲]ـ گسن، (ریموند)، منبع پیشین، ص ۱۶۱.
[۱۰۳]– همان، ص ۱۶۲.