نگارش پایان نامه در مورد مراکز درمانی، اعمال پزشکی، رکن مادی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یاخصوصی که ازپذیرفتن شخص آسیب دیده واقدام به


درمان اویاکمک های اولیه امتناع نمایندبه حداکثرمجازات محکوم می شوند  

۲-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یاقانون مکلفندبه اشخاص آسیب دیده یااشخاصی که درمعرض
خطرجانی قراردارندکمک نمایند،ازاقدام لازم وکمک به آنهاخودداری کنن،به حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم خواهندشد.
۳-دولت مکلف است درشهرهاوراه هابه تناسب احتیاج،مراکزدرمانی فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارندایجادوفراهم نماید
۴-مأمورین انتظامی نبایدمتعرض کسانی که خودمتهم نبوده واشخاصی آسیب دیده رابه مراجع


انتظامی یامراکزدرمانی می رسانندبشوند.۱
 
 
 
 
مبحث دوم:رکن مادی
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی
یکی ازاجزای رکن مادی این است که جان افراد درمعرض خطرباشد بنابراین چنانچه شخصی نظاره گرسوختن وازبین رفتن اموال دیگری باشد وباوجودتوان کمک هیچ اقدامی ننماید. ازشمولمقررات قانونمذکورخارج است خطرجانی درماده۱آیین نامه اجرایی قانون مذکور(۱)بدین شرح بیان شده است:
فوریت های پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایستی بیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قرارداد وچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی،نقص عضو
یاعوارض صعب العلاج ویاغیرقابل جبران خواهدبود.
بنابراین تمامی افرادبه محض مشاهده هرگونه موارداورژانسی،مکلفنددرصورت عدم دسترسی به واحداورژانس درارتباط باانتقال بیماربه نزدیک ترین مرکزدرمانی اقدام نمایندودرمواقعی که درمحل اورژانس وجودندارد وجابجایی بیمارهم به وسیله افرادممکن نیست دراین موارد بایستی مراتب راسریعاًبه نزدیکترین پاسگاه نیروی انتظامی محل تصادف اصلاح داده تاآنان نسبت به انتقال بیماراقدام کنندهمچنین مطابق ماده۲آیین نامه مذکورفوریت های پزشکی عبارتنداز:
۱-مسمومیت ها
۲-سوختگی ها
۳-زایمان ها
۴-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح ووسایل نقلیه
۵-سکته های قلبی ومغزی