پایان نامه مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی، مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی، مسئولیت خارج از قرارداد

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۶


مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..۶
بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..۶
بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..۶
گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..۷
الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..۷
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….۷
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..۸
گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………۸
مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….۸
مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………۱۰
مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..۱۱
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………۱۱
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….۱۲
مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..۱۳
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………۱۵
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………۱۵
 

بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..۱۶
بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….۱۷
بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….۱۸
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..۱۹