مقاله درمورد مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی، مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی، عوامل رافع مسئولیت کیفری

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..۷

 

ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….۷
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..۸
گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………۸
مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….۸
مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………۱۰
مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..۱۱
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………۱۱
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….۱۲
مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..۱۳
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………۱۵
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………۱۵
بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..۱۶
بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….۱۷
بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….۱۸
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..۱۹
مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….۱۹
مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….۲۰
بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………۲۳
گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. ۲۳
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..۲۳


عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….۲۳