منابع مقاله درمورد مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی، مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی، مفهوم مسئولیت کیفری پزشک

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۳
اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۳
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۳
سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۳
ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۴
و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۵
ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۵
بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………۶
گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………۶
مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..۶
بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..۶
بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..۶
گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..۷
الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..۷
ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….۷
ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..۸  

گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………۸
مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….۸