پایان نامه با موضوع مسئولیت بین المللی، حمل و نقل هوایی، حوادث رانندگی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ
  1. بیمه مسئولیت مدنی و حقوقی ناشی از حوادث رانندگی و غرامت شخص ثالث: مالک یا راننده اتومبیل با دو نوع خطر ممکن است مواجه شود. الف – خسارتی که به خود اتومبیل یا راننده آن وارد می آید. ب – صدمه و خسارتی که اتومبیل به شخص یا مال غیر می زند و منشأ ضرر مالی یا جانی به دیگران می شود. چنانچه بر اثر غفلت راننده یا صرف تصادف به دیگری خسارتی وارد آمد شخص مرتکب بایستی آن خسارت را جبران کند و در صورت وارد آوردن صدمه بدنی ملزم به پرداخت غرامات مربوطه می باشد.
  2.  

  3. بیمه مسئولیت حقوقی حرفه ای: در این بیمه، بیمه‏گر صدمات و یا خسارت های ناشی از سوء عمل، سهو و اشتباه این گروه را که به مراجعین وارد می شود جبران می نماید. این موارد در صورتی مورد تأمین قرار می‏گیرد که بر اثر سوء عمل ،سهو و اشتباه بیمه گذار یا عامل زیر دست او به وقوع پیوسته باشد.
  4. بیمه های مسئولیت بین المللی مانند بیمه مسئولیت هواپیما که معمولاً حد آن نیم تا یک میلیارد دلار است. بیمه مسئولیت قانونی در برابر مسافر و بار مسافری هواپیمائی،   شرکت های حمل و نقل هوایی قانوناً مسئول حفظ جان و مال مسافران خود در طول سفرهایی که انجام می دهند می باشد.
  5. بیمه مسئولیت کشتیها به ویژه در مورد آلودگی آب دریا
  6. بیمه مسئولیت پیمانکاران برای اجرای طرحهای صنعتی و ساختمانی در خارج از کار، بیمه حسن اجرای کار این پیمانکاران.[۱۶۷]

بیمه مسئولیت اجباری: برخی از بیمه های مسئولیت به لحاظ مصلحت جامعه اجباری است و عقل سلیم و احتیاج عمومی، منشأ این نوع بیمه اجباری است. مانند بیمه مسئولیت وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالت. قانونگذار با علم به اینکه اتومبیل موجب تشدید خطر و افزایش احتمال آسیب به جامعه می باشد و به منظور حصول اطمینان از جبران زیانهای مالی و جانی که به علت حوادث اتومبیل به وجود می آید کلیه دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه موتوری را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خود در مقابل دیگران نموده است. ماده یک قانون یاد شده دارندگان وسیله نقلیه ای را که در اثر حادثه به اشخاص ثالث خسارت وارد رسانند مشمول جبران زیان وارده دانسته است و این امر به درستی با هدف قانونگذار که حفظ و حراست از جان و مال جامعه در مقابل حوادث وسایل نقلیه می باشد تطابق دارد. بنابراین در این نوع بیمه، بیمه گذار مسئولیت خود را مقابل خسارات وارده توسط وسیله نقلیه دیگران بیمه می نماید و بیمه گر از طرف بیمه گذار موظف به جبران زیان است.[۱۶۸]
۲-۴. عقد بیمه
بدون شک از نظر عرف و قانون، عنوان عقد بر بیمه صادق است.
ماده ۱۸۳ (ق.م) عقد را چنین تعریف نموده است:«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
این تعریف معیاری برای تشخیص عقد از غیر آن است و شامل همه عقود معاوضی و غیرمعاوضی که عنصر تعهد در آن دخیل است می باشد.
علاوه بر اینکه تعریف عقد به لحاظ عرفی بیمه را شامل می شود در ماده ۱ قانون بیمه، عنوان عقد صراحتاً در تعریف بیمه ذکر شده است:«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‏کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارات وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.»
اطلاق عقد بر بیمه، جنبه حقوقی آن را نشان می دهد و اطلاق معامله بر بیمه، چهره و رنگ اقتصادی بیمه را بازگو می‏کند چون اصطلاح معامله به لحاظ عرف و قانون به عقود مالی و معوض اطلاق می شود.
در اینکه عقد با قرارداد مترادف است یا قرارداد اعم از عقد است و بر عقود نامعینی که نام خاصی در سابقه فقهی و حقوقی ندارند نیز اطلاق می شود[۱۶۹] بحثی است که در مورد عقد بیمه، ثمره خاصی بر آن مترتب نیست چون عقد و قرارداد و معامله، هر سه در عرف و قانون بر بیمه اطلاق شده است.[۱۷۰]
۲-۵. ارکان عقد بیمه
از تعریف بیمه مشخص شد که عقد بیمه کلیه ارکان تشکیل دهنده عقد را داراست. ارکان عقد بیمه عبارت است از:

  1. نفس قرارداد و انشاء عقد بیمه
  2. متعاقدین یعنی بیمه گذار و بیمه گر
  3. مورد عقد ، یعنی آنچه عقد بیمه راجع به آن انجام گیرد