نگارش پایان نامه – مسئولیت پاسخگویی، حقوق بین الملل، مسئولیت حمایت

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۹۰] – Katzenstein
[91] – Karatochwil and Keohane
[92] – Percy, Sarah, Mercenaries: The History of a Norm in International Relations, Oxford University Press, 2007, pp. 15- 16.
[93] – Glavind, Johanne, International Norms and the Use of Force: Did Anybody Really Kill Article 2(4), Department of Political Science, University of Aarhus, 2008, p.6.
[94]- Institutionalizing
[95] – See Knight, W. Andy, Responsibility to Protect as Evolving International Norm, Notes for Canadian Peacebuilding Coordinating Committee Meeting, Ottawa Conference Center, 2003, pp. 2- 4, Available at: http://www.worldfederalistscanada.org/R2P/Knight.pdf (last visited 2009-09-27)
5-به همین دلیل است که به مسئولیت حمایت، هنجار بین المللی در حال شکل گیری، اطلاق می گردد و از ذکر عنوان هنجار بین المللی، به تنهایی، خودداری می­شود.


[۹۷] – Special Adviser on Responsibility to Protect
[98] -Hard Law
[99]- Soft Law
1- مسئولیت محاسباتی نوعی از مسئولیت است که شخص مسئول، از سوی مقام بالادستی خویش، از حیث نحوه انجام مسئولیتش، مورد محاسبه قرار می­گیرد. مسئولیت محاسباتی، ترجمه فارسی واژه Accountability در زبان انگلیسی است.
[۱۰۱] – Ibid, p.13
[102] – Ibid, p.17.
4- از جمله کلماتی که در متون حقوقی بین المللی ، مسئولیت به معنای اعم شامل آنها نیز می­شود، می­توان از کلماتی نظیر Accountability  به معنای مسئولیت محاسباتی، Answerability به معنای مسئولیت پاسخگویی، Representative به معنای مسئولیت نمایندگی، Agency به معنای مسئولیت نیابت، Capacity به معنای سمت و مسئولیت، Obligation به معنای مسئولیت و الزام، Culpability به معنای مسئولیت جرم و تخلف،Liability   به معنای مسئولیت ناشی از انجام اعمال غیر ممنوعه و … اشاره کرد.  

[۱۰۴] – See Busser, Mark, Interrogating the Ethics of the Responsibility to Protect, Paper Presented at the Meeting of ISA`s 49th Annual Convention, Bridging Multiple Divides, McMaster University, San Francisco, March 28, 2008, p.32. Available at: http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/5/3/0/0/p253008_index.html (last visited 2009-10-03)
[105] – Hannes Peltonen
[106] – See Peltonen, Hannes, Modeling International Collective Responsibility: the Case of Grave Humanitarian Crises, Paper Presented at the Meeting of ISA`s 49th Annual Convention, Bridging Multiple Divides, San Francisco, March 26, 2008, pp.8-12. Available at: http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?click_key=1&PHPSESSID=952271c63c31c078ee01a089bbb57671  (last visited 2009-10-03)
[107] – Failed or Failing States
[108] – Wikipedia,  Free Available encyclopedia , Online at: en.wikipedia.org
1-باقری، صادق، دولت­های ناتوان و نظام جدید حقوق بین الملل، تهران، بی­تا، آنلاین در سایت: Http://archive.khawaran.com/BaqeriSadeq_DowlatHaiNatawan.html   (آخرین دسترسی در ۱۵/۰۷/۸۸)