پایان نامه مشروع بودن جهت معامله، اصل شخصی بودن، احکام امضایی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
نتیجه گیری

 1. ضمان جریره از جمله احکام امضایی و بیمه از جمله مسایل مستحدث است.
 2.  

 3. پرداخت دیه توسط ضامن جریره که یکی از مصادیق عاقله است هیچ گونه تعارضی با اصل شخصی بودن مجازات ها ندارد.
 4. ضمان عاقله، بیمه قهری و ضمان جریره، بیمه قراردادی است.
 5. بیمه و ضمان جریره، هردو عقد هستند چرا که ارکان عقد یعنی ایجاب و قبول، متعاقدین، مورد عقد و عوضین را دارا هستند.
 6. با توجه به ادله، ضمان جریره و بیمه، عقدی لازم هستند.
 7. شرایط تحقق ضمان جریره، شرایط عامه یعنی بلوغ، عقل، رضایت و اختیار، ذکر عقل و دیه در عقد، سائبه بودن مضمون و عدم موانع ارث در عقد ضمان جریره است.
 8. در عقد ضمان جریره ارث بردن فقط مختص به ضامن است نه مضمون له مگراینکه ضمان جریره از دو طرف محقق شود.
 9. نزدیکان و ورثه ضامن جریره از مضمون له ارث نمی برند.
 10. اگر ضامن، مسلمان و مضمون، کافر باشد ضمان جریره صحیح است ولی عکس این موضوع صحیح نیست.
 11. هیچ اشکالی در عقد ولای بین کفار وجود ندارد و کافران می توانند با عقد ولاء ضامن جنایات یکدیگر شوند.
 12. در عقد ضمان جریره اتحاد موجب و قابل جایز است. یعنی جایز است یک نفر صیغه ایجاب و قبول را جاری کند و همچنین وکالت از طرفین در خواندن عقد جایز است و نیز جایز است که عقد ضمان توسط وصی و حاکم واقع شود.
 13. بیمه به لحاظ شکلی و اهداف بیمه گذاران به بیمه تعاونی و خصوصی و به لحاظ فراگیری و توجه به مصالح فرد و اجتماع به بیمه خصوصی و اجتماعی و به لحاظ موضوع مورد بیمه به بیمه اموال، اشخاص و مسئولیت تقسیم می شود..
 14. عناصر تشکیل دهنده بیمه عبارت از حق بیمه، خسارت و خطر است.
 15. شرایط صحت عقد بیمه عبارت است از انشای عقد، وجود متعاقدین، موضوع و عوضین و مشروع بودن جهت معامله.
 16. خصوصیات عقد بیمه عبارت است از لزوم، تراضی طرفین، معاوضی بودن، عهدی بودن، منجز بودن، تدریجی و مستمر بودن، مستقل بودن و عقلایی بودن است.
 17. اشکالاتی که بر عقد بیمه گرفته شده است: حرجی، ضرری، غرری، سفهی، تعلیق، ربوی و قماری بودن آن است.
 18. برخی از فقیهان، بیمه را عقد مستقل دانسته و با توجه به عمومات و ادله صحت عقود بر درستی عقد بیمه استدلال نموده اند. اما برخی از ایشان یا به دلیل اینکه، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه شامل نمی دانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود رایج فقه مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند.
 19. بیمه از مسایل مستحدث است و مورد تأیید صریح شارع نیست ولی از آن جایی که به معنای تخفیف و برداشتن خسارت از دوش فرد زیاندیده و توزیع آن برعهده سایر افراد است به همین جهت شبیه ضمان جریره که از احکام امضایی و مورد قبول شارع است، می باشد بنابراین بیمه نیز مشروعیت دارد.