مطالبه خسارت، هزینه دادرسی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

ب) دادگاه عمومی
شعبه دوم حقوقی با بررسی اوراق پرونده جهت خواهان اخطاریه صادر وبه وکیل خواهان ابلاغ قانونی می نماید.در اخطاریه خواهان ذکر شده با توجه با اینکه در متن دادخواست و قولنامه پیوست وجه معامله یکصد میلیون ریال قید شده لذا مقرر است خواهان یا وکیل وی رفع نقص نموده و تمبر دادرسی را به میزان وجه معامله (مبلغ ده میلیون تومان) بپردازد .
وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشته : با عنایت به اینکه موضوع خواسته تحویل منافع یک قطعه ملک اوقافی می باشد و تقویم آن دو میلیون و ده هزار تومان منظور و تمبر ابطال شده است برابر مقررات آئین دادرسی بهای خواسته همان است که در دادخواست ذکر شده اگر خوانده به بهای خواسته اعتراضی نماید قابل رسیدگی و با توافق با نظر کارشناسی معینه توسط دادگاه محترم است لذا متمنی است دادخواست را به بهای تعیین شده پذیرفته و ایراد مورد نظر مرتفع گردد.
دستور دادگاه:
ضمن قبول ایراد وکیل خواهان وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت گردند. دفتر دادگاه مورخ ۵/۹/۸۴ را‌جهت رسیدگی تعیین و به‌خواهان‌و‌خوانده اول‌ابلاغ قانونی‌و به خوانده دوم ابلاغ واقعی می نماید.
در جلسه مذکور در شعبه دوم حقوقی خواهان و وکیل خواهان و خوانده ردیف اول حاضر است خوانده ردیف دوم حاضر نیست و لایحه ای نفرستاده است. وکیل خواهان اظهار می دارد. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده برابر قولنامه تنظیم شده ملک مورد نظر را که منافع عرصه یک قطعه زمین اوقافی بجنورد بوده و خوانده تحت اختیار دارد،تحویل موکل دهد همچنین تقاضا دارد نسبت به هزینه دادرسی و حق الوکاله محکوم گردد.
خوانده اظهار می دارد :  اینجانب ملک موصوف را به مساحت ۱۲۰ متر از سید محمود خواجوی خریداری نمودم که آن را به  آقای قرائی فروختم بعد از فروش متوجه شدم زمین ۳۰ متر کسری مساحت دارد که دادخواست مطالبه خسارت کسری سی متر را به طرفیت آقای خواجوی دادم که دادگاه قرار صادر و اعلام نمود که معامله را می توانی فسخ کنی و اینجانب این زمین را با منزلم معاوضه کردم و در حال حاضر منتظر نتیجه دادگاه هستم تا معامله را فسخ کنم.
وکیل خواهان اعلام می دارد:  با توجه به اینکه خوانده ۱۲۰ متر از ملک مورد نظر را فروخته ملزم به تحویل می باشد ایشان می‌تواند با کسر ۳۰ متر زمین را تحویل دهد.
خوانده اظهار می کند؛  درخرید ‌این ملک ضرر نموده‌ام‌حاضرم خسارت خواهان را و حتی معامله‌را طبق نظر کارشناس‌بپردازم.
خواهان اظهار می کند: با این وضعیت معامله ممکن نیست یکسال است ایشان پول را گرفته حالا می گوید نمی تواند منتقل کند، در هر صورت کارشناس خسارت مرا و قیمت زمین را ارزیابی کند و پرداخت کنند تا من از این معامله بیرون روم.طرفین با امضاء ذیل اظهارات خود را گواهی می نمایند.
دستور دادگاه:
با توجه به توافق طرفین بر انجام کارشناسی مقرر است احراز کارشناسان قیمتگذاری اراضی را به قید قرعه انتخاب و با هزینه خواهان نسبت به انجام ارزیابی زمین مذکور اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام نماید.
متعاقباً آقای‌هوشنگ نامور که به‌عنوان کارشناس انتخاب گردیده‌نظر خود را به شرح ذیل اعلام‌می‌نماید.
احتراماً در خصوص درخواست آن شعبه محترم در خصوصی بازدید از یک قطعه زمین واقع در خیابان طالقانی کوچه مهران در معیت وکیل خواهان و خوانده پرونده بازدید و پس از بررسیهای لازم با توجه به ابعاد موقعیت و‌سایر عوامل موثر در قیمت، به نرخ عادله روز‌قیمت زمین مذکور حدود ۱۲۵۰۰۰۰۰ می‌باشد.
پس از وصول گزارش کارشناس فوق دادگاه اقدام به تعیین وقت جهت ملاحظه نظریه کارشناس و اعلام نظر در این خصوص دعوت گردند
۶) نقد قضایی( ماهوی شکلی)
۱- خواسته خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم صحیحاً طرح گردیه و با توجه به قولنامه منعقده فی مابین ضمابین اصحاب دعوی کامل می باشند
۲- دادگاه در خصوص ادعای خوانده مبنی بر عدم تحویل به علت کسر مساحت تحقیقی به عمل نیاورده است. و دادنامه استنادی وی نیز در دادگاه ارائه نگردیده ضمن انکه در قسمتی از مطالب خوانده وی در این خصوص ادعای صدور رای نموده ودر بخشی دیگری اعلام نموده منتظر صدور رای دادگاه در این خصوص هستم . که این موضوع اصل ادعای خوانده را مورد تردید قرار می دهد.
۳- در صورت صحت ادعای خوانده وی حسب ماده ۳۵۵ قانون مدنی فقط حق فسخ معامله را دارد مگر اینکه به محاسبه نقیصه با طرف دیگر معامله تراضی نمائید.
۴- ایراد وارده توسط وکیل خواهان در مورد بهای خواسته حسب ماده ۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی صحیحاً ابراز شده است صرف نظر از مبلغ زمین معامله ارزش خواسته به نظر خواهان دو میلیون تومان بیشتر نیست ودر صورت صدور حکم به نفع خواهان وی در همین حد منتفع خواهد گردید.
۵- در صورت احراز عدم امکان تحویل مبیع توسط دادگاه چاره ای جز فسخ معامله وجود ندارد و حسب ماده ۳۸۶ قانون مدنی بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد این مساله به دو صورت ممکن است: