پایان نامه معاونت در جرم، رفتار مجرمانه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

مثلا معاون کلیدی می سازد و در اختیار شخص مباشر قرار می دهد با این نیت که وقوع جرم را تسهیل کند ولی مجرم پس از ورود به محل سرقت از سرقت منصرف شده و مرتکب هتک ناموس می شود . در این جا سازنده کلید به اتهام معاونت در جرمی که هیچگاه به آن راغب نبوده و گمان نمی کرده که این کلید برای ارتکاب این عمل به کار رو د ، قابل تعقیب نیست.
۲-ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیات مشددی در عمل توام گردد
مثلا اگر کسی وسایل ارتکاب سرقت نظیر نردبان و طناب را برای دیگری فراهم کند ولی سرقت در شب واقع شود یعنی کیفیت مشدد عینی  جرم سرقت ، در این جا این سوال مطرح می شود که آیا معاون جرم باید به مجازات معاونت در سرقت مشدد محکوم شود یا سرقت خفیف تر ؟ یا مثلا منظور معاون سرقت ساده ولی مباشر سرقت توام با آزار و اذیت را مرتکب شود ( سرقت مشدد ) این وضعیت مرتکب جرم اصلی را در مظان اتهام جرم سنگین تر قرار می دهد.
حالا آیا معاون هم باید پیامد های کیفری کیفیات مشدد را تحمل کند ؟ در پاسخ به این سوالات قول مشهور علمای حقوق کیفری این است که مجازات سنگین تر باید شامل حال معاون جرم هم شود ولی قانونگذار در تبصره ماده ۱۲۶ برخلاف این قول اظهار نظر کرده و بیان کرده که «اگر فاعل جرم،جرم شدیدتر از مقصود معاون انجام دهد،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می گردد.»
۳-معاون به ارتکاب جرم کمک کرده و آن را تسهیل می کند که فاعل اصلی مرتکب جرم شود ولی به زمان جرم و نحوه انجام جرم جاهل است
به عبارت دیگر ، فعل معاون با معاونت درجرم نامعلوم است.مثلا معاون پولی می دهد که فاعل انتقام او را از شخصی دیگر بگیرد و فقط با پرداخت پول به ارتکاب جرم کمک کرده ولی از نوع و نحوه اجرا و عواقب آن عمل آگاهی ندارد . در حقیقت ،در اینجا معاون با دادن اختیار تام به فاعل جرم اصلی آثار و پیامدهای هرگونه رفتار مجرمانه ای را ازقبل پذیرفته است وبا سپردن ابتکار عمل به دست مباشر جرم خود را در ارتکاب جرم وی سهیم کرده است.
۴-مرتکب اصلی جرم همان جرمی را که با معاون توافق کرده است،را مرتکب می شود ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری را در اجرای آن بر می گزیند
مثلا در ارتکاب قتل قرار براین بوده که مجنی علیه با طناب خفه شود ولی مباشر او را در آب می اندازد و خفه می کند که در نهایت،این تغییر شیوه تاثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۶)
گفتار سوم :تحلیل و بررسی ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است:
الف.در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است،حبس تعزیری درجه دو و سه
ب.در سرقت حدی و قطع عمدی عضو،حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ.در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است،سی ویک تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت-در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره۱-در مورد بند«ت»این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در  مورد مصادره اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به تر تیب جزای نقدی درجه چهار،شش و هفت است.
تبصره۲-در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم،مطابق بند«ت» این ماده اعمال می شود»
۱- پیشینه تقنینی ماده۱۲۷قانون مجازات۱۳۹۲
این ماده متناظر ۷۲۶ قانون سابق مجازات اسلامی است که مقرر می داشت:
«هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»
۲- بررسی مفاهیم و نکات مهم ماده۱۲۷
۱-مقصود ازعبارت «بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم»در تبصره۲ این ماده،مجازات قانونی رفتار وی است، نه مجازاتی که در دادنامه ذکر می شود. این موارد به مواد۶۱۲و۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵ مربوط می شود.
۲-مجازات معاونت در جرح عمدی که موجب قصاص باشد، در این ماده نیامده است و سکوت قانونگذار شاید ناشی ازعدم مصداق خارجی باشد؛چون در جروح معمولاً مماثله ممکن نیست.
۳-در مورد معاونت در معاونت،احراز وحدت قصد بین معاون با واسطه با مباشر جرم مشکل است،اما چنان چه بتوان وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم و همچنین رابطه سببیت بین عمل معاون و واسطه مباشر جرم را احراز نمود،می توان شخص معاون جرم را نیز تحت تعقیب قرار داد.