خرید پایان نامه : معاونت در جرم، قانون مجازات، آموزش پزشکی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بعلاوه در مورد ماده: ۶۲۲باید گفت که  کلمه قصاص بکار رفته در این ماده در مورد شخص مادر بکا رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد .
در قصاص نفس ممکن است به علت قتل مادر به قصاص  نفس وبه علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری وپرداخت دیه محکوم شود .
ودر قصاص عضو ممکن است مرتکب از جهت ضرب وجرح نسبت به مادر به قصاص عضو واز جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می شود.وچنان چه صدمه وارد ه به مادر در حد قصاص عضو نباشد مرتکب به پرداخت دیه نسبت به مادر از جهت صدمه وارده وبه ۱تا۳سال حبس تعزیری وپرداخت دیه از جهت سقط جنین محکوم می شود .
در ماده ۶۲۳ نیز آمده است هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب  سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماًو عامداًزن حامله ای را دلالت  به استعمال  ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
مگر اینکه ثابت  شود این اقدامات برای حفظ حیات مادر می باشد در هر صورت حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده مذکور ؛تاظر به اسقاط عمدی جنین با وسایل شیمیایی وفیزیکی توسط افراد عادی وغیر متخصص می باشد نکته ای که در میان مده قابل توجه می باشد.


اینکه دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری در قسمت دوم ماده مذکور از نظر کیفری مصداقی از معاونت در جرم می باشد .
اما قانون گذار را به عنوان جرم خاصی تلقی نموده است .۱
در این ماده قانون گذار یکی از مصادیق معاونت در جرم (تسهیل وقوع جرم)را مستقلا مورد حکم قرارداده است و وسایل ممکن است فیزیکی باشند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج وممکن است شیمیایی باشند مثل مشروبات همچنین مطایق ماده ۶۲۴ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات  مربوط صورت خواهد پذیرفت .
قانون گذار درصدراین ماده به دو گروه از اشخاص اشاره کرده که عبارتند از :
۱-طبیب،مامایا داروفروشی که برابر مقررات وقانون تشکیل وزارت بهداشت –درمان وآموزش پزشکی مجاز به طبابت ،ما مایی وداروفروشی هستند.
۲-اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند.
ممکن است عمل طبیب یا مامایا داروفروش به شکل معاونت یا مباشرت در سقط جنین باشد.  به نظر میرسد این فراز از مادهد ۶۲۴ شامل افرادی می گردد که دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت – درمان وآموزش پزشکی برای انجام چنین مشاغلی نمی باشد بنابراین افراد می بایست سقط جنین را شغل وحرفه  خود قرار داده وبه عبارت دیگر به این امور اشتغال داشته باشند وچنان چه فردی به این امور هم اشتغال نداشته باشد حتی به طور غیر رسمی ولی چنین عناوینی را اتخاذ نماید مشمول این ماده خواهد بود.  

بند دوم:حقوق مصر
در حقوق مصر هم از جنین وحمایت از آن درقانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررات مختلفی می توان یافت علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بجه باید پیش از حاملگی انجام شود ونه بعداز آن معلولاسقط جنین که در سطح جهان رو به افزایش است در کشور مصر هم به کرات دیده می شود که بسیاری از افراد [عادی –پزشکان] در بسیاری از موارد اقدام به سقط جنین از راه های متفاوت می نمایند.
جنین در فرهنگ لغت مصریان به معنی هرچیز پوشیده ومستور وبه نطفه موجود درشکم اطلاق می شود بعلاوه از نظر طبی سقط جنین عبارت است از اخراج پیش از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.
سقط جنین به عنوان اخراج قبل از موعود طبیعی ز ایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد
دارای ارکان مشروحه ذیل می باشد:
الف)حمایت قانونی جنین یا حمل از طریق منع اخراج مصنوعی
ب)عنصر مادی سقط جنین یا حمل شامل بکاربردن وسایل فیزیکی یا شمیایی
ج)عنصر روانی شامل قصد مجرمانه درسقط جنین
ماده ۲۶۰قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس عمداًبه وسیله ضرب وهرنوع اذیت وآزار موجب سقط جنین زنی شور به زندان مشرومحکوم می شود.