دانلود پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم، قانون مجازات

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

به عبارت دیگر معاونت غیر مستقیم و یا با واسطه نیز در ارتکاب جرم قابل تصور است؛ مانند این که فردی که قصد دارد با ساختن کلید وسیله وقوع جرم سرقت راتهیه کند،این کار را به شخص ثالثی واگذار نماید و در عین حال او را در جریان کامل سرقت قرار دهد و شخص اخیر نیز عالماًوعامداً وبا قصد تسهیل وقوع جرم سرقت،کلید را بسازد و در اختیار فرد اول قرار دهد.
۴-شروع به معاونت درجرم،جرم نیست و قابل مجازات نیست.ولی معاونت در شروع به جرم،جرم است و مجازات دارد.به عنوان مثال اگر شخص «الف» با وحدت قصد با شخص «ب» جهت سرقت کلید بسازد و در اختیار وی قرار دهد و«ب» هنگام سرقت دستگیر شود،نامبرده ب عنوان شروع به سرقت و شخص «الف» به عنوان معاونت در شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات می باشند.
۵- با توجه به اینکه شرط تحقق معاونت در جرم،وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم است،بنابراین در جرایم غیر عمدی که وحدت قصد بین عمل معاون و مباشر جرم وجود ندارد،معاونت در جرم منتفی است.
۶- اصل بر این است که معاونت در جرم با انجام فعل مثبت مادی قابل انجام است، امامعاونت درجرم با رفتار از نوع ترک فعل نیز قابل تصور است.به عنوان مثال اگر نگهبان بانک با هماهنگی و توافق با سارقین در زمان سرقت،محل نگهبانی را ترک کند و یا مستخدم بانک با وحدت قصد با سارقین از بستن درب بانک خودداری نماید که در اثر رفتار نگهبان و یا مستخدم بانک که به صورت ترک فعل محقق شده است،وقوع جرم سرقت تسهیل شود؛در این موارد نگهبان یا مستخدم بانک تحت عنوان معاون در جرم سرقت قابل مجازات می باشند.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۷)
۳-بیان سؤالات و ابهاماتی در خصوص ماده۱۲۷
۱-آیا با تصویب این قانون و موارد مقرر در ماده ۱۲۷ موضوع ماده ۲۰۷ قانون سابق و همچنین موضوع ماده۶۱۲ قانون تعزیرات و همچنین موضوع تبصره۴ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی،نسخ شده است؟مواد قانونی به شرح زیر است:
ماده۲۰۷ قانون مجازات سابق :«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل به سه تاپانزده سال حبس محکوم می گردد.»
ماده۶۱۲ قانون تعزیرات :«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه  یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می نماید.
تبصره-در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»
تبصره۴ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی: «مرتکبین جرایم موضوع این ماده و کلیه شرکا و معاونین علاوه برمجازات های مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها محکوم خواهند شد.»
به نظر می رسد ماده ۲۰۷ قانون سابق حذف شده و ماده ای مشابه آن پیش بینی نشده است.همچنین با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون مجازات مقرر شده است «در صورتی که در قانون یا شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است……..»به نظر می رسد این ماده ناسخ معاونت های موارد خاص نباشد،زیرا در آن موارد مجازات مستقل پیش بینی شده است.
ممکن است معاونت موضوع تبصره ماده۶۱۲ قانون تعزیرات را باتبصره۲ ماده۱۲۷ نسخ شده بدانیم.
  نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره۷/۹۴۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ به این شرح است:
  «با توجه به صراحت ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین میگردد.بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون،یعنی تبصره ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵(تعزیرات)باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وهیچ گونه تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد.»
۲-آیا با تصویب قانون مجازات مصوب۱۳۹۲، موضوع ماده۶۲۳ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ که نوعی معاونت محسوب می شد،نسخ شده است و برای مجازات مرتکب آن ماده باید به مقررات ماده۱۲۷ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ مراجعه کرد و یا اینکه مجازات آن همچنان به قوت خود باقی است؟ ماده ۶۲۳ به شرح زیر است:
ماده۶۲۳ قانون تعزیرات: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد،به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
قانونگذار برای فعل ارتکابی موضوع ماده۶۲۳ مجازات خاصی در نظر گرفته ومجازات مرتکب این ماده از باب معاونت نیست و همچنین بر فرض که فعل ارتکابی معاونت باشد وبا توجه به اینکه در ماده۱۲۷ قانون مجازات که مقرر کرده است:«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است…….» پس بنابراین تعیین مجازات خاص در ماده۶۲۳ به این معنا است که ماده۱۲۷ قانون مجازات ناسخ ماده۶۲۳ تعزیرات نخواهد بود.
۳- در جرم سرقت حدی که مجازات آن در مرتبه چهارم مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اعدام است،معاونت در سرقت حدی با کدامیک از بندهای«الف»و«ب» ماده۱۲۷ قانون مذکور قابل تطبیق است؟
به نظر می رسد مجازات معاونت در جرم بر اساس نفس فعل ارتکابی مباشر تعیین می شود، صرف نظراز موضوع تعدد و تکرار که حسب مورد ممکن است مباشر مشمول آن موارد باشد.بنابر این در فرض سؤال مجازات معاونت در سرقت حدی با بند «ب» ماده۱۲۷ تطبیق دارد.
۴-آیا معاونت درارتکاب جرم درجه هشت،جرم است و در صورت جرم بودن با کدامیک از بندهای این ماده مطابقت دارد؟
با توجه به این که بند«ت» ماده۱۲۷ مقرر می دارد:«جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی» و از سوی دیگر پایین تر از مجازات درجه هشت ،مجازاتی پیش بینی نشده است،پس بنابراین معاونت در این جرم به لحاظ عدم پیش بینی مجازات جرم محسوب نمی شود.
۵-درجرایمی که مجازات های آنها مرکب است مانند اختلاس و کلاهبرداری،مجازات معاون جرم چیست؟آیامجازات وی برابر بند «ت» این ماده دو درجه پایین تر ازمجازات جرم ارتکابی در همه مجازات ها حتی جزای نقدی است یا مجازات وی حبس است و دو درجه پایین تر از مجازات حبس مباشر جرم می باشد؟ (مصدق،۱۳۹۲،۲۵۹)
در مجازات معاون،فقط یکی از مجازاتها با دو درجه تخفیف اعمال می شود ونه همه مجازات ها؛زیرا مجازات معاونت در جرایم تعزیری برابر بند «ت» ماده۱۲۷ دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است و در درجات هم تعیین همه مجازات ها الزامی است.