مفهوم اصطلاحی، قانون مدنی، معاملات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۲۰] صفایی حسین، مرتضی قاسم‌زاده.۱۳۸۵. اشخاص و مهجور ین. چاپ دوازدهم؛ امامی حسن.۱۳۸۴. همان. ص ۲۵۲.


[۱۲۱] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۱۶-۲۱۷.
[۱۲۲] معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
[۱۲۳] امامی حسن.۱۳۸۴. همان. ص ۲۵۸.
[۱۲۴] مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی
[۱۲۵] ماده ۷ قانون وکالت: به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:…۳ – کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال است…۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند.
[۱۲۶] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۴۱.
[۱۲۷] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۳۹.
[۱۲۸] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۱۹۴.
[۱۲۹] ماده ۹۵۴ قانون مدنی: کلیه‌ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
[۱۳۰] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۴۲.
[۱۳۱] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۱۸۷.
[۱۳۲] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. چاپ اول. ص ۲۷۰.
[۱۳۳] ماده ۶۷۳ قانون مدنی: اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
[۱۳۴] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. چاپ اول. ص ۱۴۲.
[۱۳۵]کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۱۷۲؛ امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۲۷.
[۱۳۶] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۲۳.
[۱۳۷] کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲. همان. ص ۴۴۷.
[۱۳۸] برای دیدن نظر مخالف رجوع شود طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲. همان. ص ۱۲۴. وکالت بعد از فوت، به همان مفهوم اصطلاحی خود، قابل تحقق است  

[۱۳۹] کاشانی محمود.۱۳۸۸. همان،۵۸: ۴۲-۴۰.
[۱۴۰] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۵۱.