راهنمای پایان نامه درباره : مقرون به آزار یا تهدید، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
 
 
مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مُجری
یکی از شاخصه‌هایی که در تنظیم آمار جنایی به آن توجّه می‌شود، تنظیم آمار برحسب زمان، مکان، وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم و سایر ویژگی‌های اعمال مجرمانه برحسب یکی ازخصوصیّات کیفی موضوع، (جامعه ی اعمال مجرمانه) می‌باشد.[۶۷]
به عنوان مثال، در بررسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین سرقت‌های مذکور، در چه ساعاتی از شبانه روز، اتّفاق می افتد؟ یا بیشترین سرقت های مورد بحث، در چه مکانهایی از شهر، واقع می‌شوند؟ یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی سارقین در چنین سرقت‌هایی، چه می باشد؟ و نتایجی از این قبیل. پس از تنظیم آمار و تجزیه تحلیل آن، می توان حضور پلیس‌ را در ساعات یا مکان‌هایی که بیشترین سرقت‌های مذکور در آنها اتفاق می‌افتد، پُر رنگ‌تر کرد؛ نقاط آلوده را مجهّز به دوربین مدار بسته کرد، از تاریکی مناطق آلوده کاست و  بزه دیدگان بالقوّه را از خطرهای احتمالی آگاه ساخت و بالأخره، برای وسایل مورد استفاده‌ی سارقین، ممنوعیتهایی مقرّر نمود.
 
مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار[۶۸]
اگر چه کارکرد عمده و اصلی آمار جنایی به وسیله‌ی جرم‌شناسی در پیش بینی از وقوع جرم و پیشگیری از آن می باشد، با این حال، شناسایی اشخاص سابقه دار به وسیله ی آمار جنایی، در حقوق کیفری نیز می تواند مفید فایده و مُثمر ثمر، واقع شود.
بعضی از مهمترین این کارکردها، عبارتنداز:
ـ برّرسی امکان یا عدم امکان تعلیق تعقیب. (مادّه‌ی ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری)[۶۹]
ـ برّرسی امکان یا عدم امکان کیفیّات مخفّفه. (موادّ ۲۲ و ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی)
– عدم اعطاء مرخّصی به زندانیان سابقه‌دار.
– صدور قرار بازداشت موقّت الزامی، برای بعضی از مجرمین سابقه دار، در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی. (بند «ج» مادّه ی ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸)
– احراز سابقه ی محکومیّت کیفری، جهت اعمال قواعد راجع به تعدّد و تکرار جرم و به طور کلی شناسایی مجرمین حرفه ای و به عادت. (موادّ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی)
– برّرسی امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط. (موادّ ۲۵ و ۲۸ قانون مجازات اسلامی)