مقرون به آزار یا تهدید، قانون مجازات عمومی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۰۴]ـ نیازپور (امیرحسین) بزهکاری به عادت: از علّت‌شناسی تا پیشگیری، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۷، ص ۵۳ـ۵۲.
 
[105]ـ معظّمی (شهلا)، بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران نشر دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۱۹۰.
[۱۰۶]ـ عبدی (عبّاس)، آسیب‌های اجتماعی و روند تحوّل آن در ایران، مقالات اوّلین همایش ملّی آسیب‌های اجتماعی در ایران، جلد اوّل ، ۱۳۸۱، ص ۱۳۷۰.
[۱۰۷] – میری آشتیانی (الهام)، مقدمه ای برآسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران، انتشارات گفتمان فرهنگی، ۱۳۸۲، ص ۹۸.
[۱۰۸] – نجفی توانا (علی)، جرمشناسی، تهران، انتشارات آموزش و سنجش، ۱۳۸۹ ، ص۱۷۰.
[۱۰۹] – زمان دانش (تاج)، منبع پیشین، ص ۲۸۲.
[۱۱۰]www.aftabir. Com/news/view 2008/nov/09یکشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۸۷
[۱۱۱]ـ جهت آگاهی بیشتر ر.ک: به مبحث ششم از بند «ب» گفتارِ اوّل از فصل دوّمِ بخش دوّم همین مجموعه، تحت عنوان «ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر».
[۱۱۲]ـ نوربها (رضا)، زمینه ی جرمشناسی، تهران، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، تهران،  چاپ دوّم، ۱۳۷۷، ص۵.
[۱۱۳]ـ خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد، (سیّدرضا) و احمدی (احمدرضا)، منبع پیشین، ص ۱۷۸.
[۱۱۴] – «کیف قاپان عمدتاً حرفه ای و با سابقه بوده و ۹۵/. آنها با موتورسیکلت و تنها ۵/. با خودرو اقدام به کیف قاپی می کنند.» (به نقل از: صمدی قربانی (علی)، بازپرس شعبه ی دوّم دادسرای جنایی کرج)، http;//ns3.khabaronline.ir/news-132179.aspx،
زمان انتشار: پنجشنبه۱۵ اسفندماه ۱۳۸۹- کد مطلب ۱۳۲۱۷۹.
 
[115]ـ برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعت‌بری (عبدالحسین)، خوش‌زاد (سیّدرضا) و احمدی (احمدرضا)، منبع پیشین، ص ۱۷۸ـ ۱۷۶.
[۱۱۶]– برای آگاهی بیشتر، ر.ک: نیازپور (امیرحسین)، حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ و ۴۹،۱۳۸۳، ص ۲۲۶ – ۱۷۳.
[۱۱۷] – میرکوهی (عبدالعلی)،{ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری}، برّرسی لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملّی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، ۱۲ و۱۳ اسفند ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹.
[۱۱۸] – نجفی ابرندآبادی (حسین علی)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لابحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، همان.
[۱۱۹] – کوشا (جعفر)، تأمّلی بر مداخله ی قوّه ی قضائیه در پیشگیری غیر کیفری، همان.
[۱۲۰] – «لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، پس از گذر از سه قوّه و طرح در شورای نگهبان، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح است تا برای همیشه تکلیف آن مشخص شود، در صورتی که مجمع تشخیص این لایحه را موافق مصالح نظام بداند، لایحه ی پیشگیری از جرم، به دولت فرستاده خواهد شد تا برای اجرا به سازمانهای مسئول ابلاغ شود.» [ به نقل از روزنامه ی حمایت – روزنامه ی صبح ایران- شنبه مورخه ی ۱۲ شهریورماه ۹۰- شماره ی ۲۳۲۱- صفحه ی چهار حقوقی.]
[۱۲۱]گلدوزیان، (ایرج)، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹، ص۶۴.
 
[122] – مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی اشعار می داشت: «هر گاه سرقت، مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس با اعمال شاقّه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به حدّاکثر مجازات محکوم می شود.» البتّه از سال ۱۳۵۲ اصطلاح حبس جنایی، جانشین حبس با اعمال شاقّه در قانون مجازات عمومی شد.