دانلود پایان نامه درباره منابع حقوق، اشخاص ثالث

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- آثار بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی چیست؟
 
فرضیه های تحقیق
۱- بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال و… است.
۲- بارنامه دریایی نسبت به طرفین واشخاص ثالث دارای آثار حقوقی متعددی است.
 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که ماهیت بارنامه در حقوق ایران از جمله مسائلی است که در هاله ای از ابهام قرار دارد به همین دلیل کشف ماهیت مبهم بارنامه از جمله ضروریات انجام این تحقیق است. از طرف دیگر باید گفت بارنامه دریایی رویه حقوق دریایی از جمله موارد پر کاربرد می باشد به همین دلیل ، شناخت آن از جمله ضروریات انجام این تحقیق می باشد.
 
پیشینه تحقیق
دررابطه با موضوع تحقیق ، تا کنون تحقیقات بسیار محدودی درخصوص تشریح وتوصیف ابعاد وجنبه های بارنامه دریایی در حقوق ایران انجام گرفته و در هیچ یک  از کتب دانشگاهی اوصاف ، آثار و نظام حقوقی حاکم بر بارنامه دریایی بصورت انحصاری وتشریحی مورد بررسی قرارنگرفته است.

روش تحقیق

این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی نوشته شده است و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای بوده  بدین صورت که با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر علمی سعی در پیشبرد تحقیق کردیم و در جهت بروز رسانی مطالب و استفاده از منابع بین‌المللی از اینترنت نیز بهره گرفتیم.

ساماندهی تحقیق

پس از مطالعه و بررسی موضوع،  پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول به بیان کیات موضوع ، تاریخچه بارنامه دریایی از بدو تاسیس تا تصویب کنوانسیون هامبورگ بررسی شده و منابع حقوقی مرتبط با بارنامه دریایی در حقوق ایران ومقایسه بارنامه دریایی مورد بررسی قرارگرفته است پس از بیان مفاهیم وتعاریف مرتبط با موضوع در این فصل ، در فصل دوم اوصاف بارنامه دریایی و انواع آن مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و سپس در فصل سوم آثار حقوقی بارنامه دریایی و اثر اثباتی آن تشریح و بررسی گردیده است. درپایان نیز پیشنهادهایی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردیده است امید است این تحقیق کمکی هر چند کوچک در راه اعتلای علم ودانش باشد.