دانلود تحقیق در مورد مواد مخدر، انقلاب

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ
گزارش شماره ۲۸

تاریخ جلسه : ۲۸/۰۸/۸۶

 
پیرو گزارش اکیپ نیروی انتظامی مبنی بر دستگیری فردی به نام فاطمه شفیعی فرزند محمد که به علت مشکوک بودن رفتار وی توسط این اکیپ دستگیر که بعد از بازجویی از ایشان مقداری مواد مخدر که دقیقا مشخص نمی باشد که کراک یا هروئین است کشف گردید .
متهم به شعبه کلانتری انتقال و مورد بازجویی قرار گرفت . متهم در اظهارات خود منکر مالکیت مواد مخدر بود و می گفت که مواد مخدر متعلق به شخص دیگری می باشد اما به دلیل ضد و نقیض بودن گفته های وی مشخص بود که انکار وی دروغ و کذب می باشد.
پس از جمع بندی تحقیقات پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب انتقال گردید که پرونده مذکور به شعبه ۱۱ بازپرسی ارجاع گردید . در بازجویی انجام گرفته در این شعبه بازپرسی به علت ضد و نقیض بودن اظهارات متهم مجرمیت وی محرز گردید .
پس از انتقال مواد مخدر به قسمت تشخیص مواد ، مشخص گردید مواد مخدر کشف شده مقدار ۲ گرم و ۲۰ سانت هروئین  می باشد . همچین در بازجویی از متهم در شعبه بازپرسی مشخص گردید متهم معتاد به مواد مخدر می باشد.
شعبه مذکور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون ریالی برای متهم صادر لیکن به دلیل عدم توانایی متهم در تامین مبلغ وثیقه ، به موجب قراری تا زمان تهیه وثیقه و حضور در دادگاه بازداشت و قرار بازداشت ایشان صادر گردید .
در ادامه رسیدگی در شعبه بازپرسی متهم در نهایت به اتهام خود اقرار نود و اظهار داشت که مواد مخدر متعلق به و می باشد که پیرو اقرار صورت گرفته و سایر قرائن و امارات و همچنین اعتیاد متهم ، قرار مجرمیت به شرح ذیل صادر گردید:
سرپرست محترم دادسرای نامبرده ۲۰ تهران :
در خصوص اتهام خانم فاطمه شفیعی فرزند محمد ، اهل تهران دایر بر اعتیاد به مواد مخدر و نگهداری ۲ گرم و ۲۰ سانت هروئین بازداشت از تاریخ ۱۰/۷/۸۶ به علت ، جزاز توثیق وثیقه توجها به محتویات پرونده گزارش مامورین کاشف جرم ، بزرگترین مواد مکشوفه ، صورت جلسه کشف مواد و دستگیری متهم اقرار صریح و سایر قرائن و امارات موجود و بزهکاری وی در حد مذکور محرز و مسلم است فلذا مستندا به بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عقیده به مجرمیت نامبرده دارم.
شعبه ۱۱ باز پرسی
پیرو موافقت سرپرست دادسرا با قرار مجرمیت کیفر خواست به شرح ذیل صادر گردید:
ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
در خصوص پرونده پیوست دارای کلاسه ۴۰۶۱۵۳ اتهامی خانم فاطمه شفیعی فرزند محمد متولد ۱۳۴۸ مجرد و ساکن تهران متهم است به

  • نگهداری ۲۰/۲ گرم هروئین
  • اعتیاد به مواد مخدر