مواد مخدر، شناسنامه

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

 
پیرو گزارش یکی از ساکنین واحد های ساختمانی در خیابان نواب به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اکیپ عوامل گشتی به سر اکیپی ستوان دوم حسین احمدی سر اکیپ واحد گشتی ۱۰۲ به همراه اکیپ اعزامی در محل مذکور حاضر و فردی به نام آقای علی جعفر خانی که در حال خارج شدن از محل پارکینگ محلی که در آنجا مواد مصرف می کرد بود و موجب مزاحمت ساکنی نشده بود فرد مذکور توسط اکیپ دستگیر و با توجه به بوی تریاک در محل مورد نشر ، محل مذکور با همکاری یکی از ساکنین به هویت سید رضا فاطمی بررسی که یک عدد وافور آغشته به تریاک و به مقدار حدود تقریبی و اعلامی اکیپ گشتی ۲۴ گرم سوخته تریاک و ۱۳ گرم تریاک در محل مورد نظر کشف کردند و در ضمن دهان متهم نیز بوی تریاک می داد. متهم مذکور به کلانتری ۱۱۱ دایره تجسس انتقال و مورد بازجویی های لازم قرار گرفتند.
متهم در بازجویی ها منکر این بود که وافور و تریاک کشف شده متعلق به وی است و آن را به دیگران نسبت می دادو همچنین اظهار داشت که هیچ گونه اعتیادی به مواد مخدر ندارد .
متهم به همراه پرونده به دادسرا انتقال و پرونده در شعبه ۷ بازپرسی جهت انجام تحقیقات مطرح گردید. و همچنین مواد مکشوفه به دایره پذیرش مواد دادگاه انقلاف ارسال که بعد از بررسی مشخص گردید مقدار مواد ۱۱ گرم و ۵۰ سانت تریاک و ۲۱ گرم تریاک سوخته می باشد. متهم در جریان تحقیقات در بازپرسی اتهام خود مبنی به اعتیاد و متعلق بودن مواد و وافور مکشوفه را اقرار نمود و تقاضای کمک و بخشش نمود و اظهار داشت اینکه در جریان بازجویی در کلانتری مواد مکشوفه را به دیگری نسبت می دادم و انکار می کردم به دلیل ناراحتی بیش از حدش از آقای رضا فاطمی بود که ایشان را به نیروی انتظامی معرفی نموده است .
بعد از اعترافات ایشان در بازپرسی ، قرار کفالت برای آزادی ایشان تا زمان رسیدگی در دادگاه صادر گردید که قرار مذکور به شرح ذیل می باشد.
«به استناد بند ۳ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و لحاظ نمودن ماده ۱۳۴ و رعایت ماده ۱۴۷ همان قانون مقید می گردد به معرفی کفیل با وجه الکفالیه به مبلغ ۱۲ میلیون ریال از مال تا ختم دادرسی و صدور حکم و شروع به اجرای دادنامه تا در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد و در غیر این صورت بازداشت شود.»
متهم به معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد گردید .
شعبه مذکور بعد از بررسی پرونده و اقرار متهم و شهود قرا مجرمیت متهم را دایر بر استعمال و نگهداری ۵/۳۲ گرم تریاک و سوخته آن و یک عدد وافور صادر نمود که به شرح ذیل می باشد.
احتراما ، ضمن اعلام ختم تحقیقات و در خصوص اتهام آقای علی جعفر خانی فرزند قنبر به شماره شناسنامه ۱ صادره سراب تولد ۱۳۵۹ دارای سابقه دایر بر استعمال و نگهداری ۵/۳۲ گرم تریاک و سوخته آن و یک عدد وافور با توجه به گزار دایره قضایی م . م . م . م . و صورت جلسه کشف و توزین مواد و اقادیر متهم بر بزه انتسابی و سایر شهود و قرائن و  مدارک موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است و به استناد بند (ک) ماده ۳ ق اصلاحی ق . ت . د . ع  و انقلاب و موا ۵ و ۱۹ ق . اصلاحی ق . م . م . م . ۷۶  و م . م . ت . م . ن  و ماده ۱۰ ق . م اسلاحی سال ۷۵ نظر به مجرمیت متهم مذکور و ضبط مواد دارم .
با تایید قرار مجرمیت توسط سر پرست دادسرا ، کیفر خواست تنظیم و پرونده به همراه کیفر خواست در دادگاه انقلاب ارسال گردید.
مشروح کیفر خواست به شرح ذیل می باشد :
«در خصوص پرونده پیوست دارای کلاسه ۸۶/۸۶/۴۰۰۲۱۲/م اتهام آقای جعفر خانی فرزند قنبر متولد ۸۹ …. با قرار قبولی کفالت آزاد و متهم است به :»

  • استعمال تریاک
  • نگهداری ۵/۳۲ گرم تریاک و سوخته آ«
  • نگهداری یک عدد وافور

بنابردلایل ذیل

  • گزارش ریاست کلانتری ۱۱۱ هفت چنار
  • برگ توزین مواد مخدر