پایان نامه میسیون، See، –

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۹۷] – ۲۰۰۸ PRC Report, see also Qiao & Wang.  

[۲۹۸]. استفاده از این مفهوم در سال ۲۰۰۳ توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و کمیسیون مرکزی نظامی مورد قبول واقع شده است .
[۲۹۹] -Qiao & Wang.
[300] – See China’s Views of Sovereignty and Methods of Access Control: Hearing Before the U.U-China Econ. & Sec. Rev. Comm’n, 110th Cong. (Feb. 27, 2008) (statement of Phillip A. Meek, Assoc. General Counsel (Int’l Affairs), U.S. Dep’t of A.F.) available at http://www.uscc.gov/hearings/2008hearings/written_testimonies/08_02_27_wrts/08_02_27_meek_statement.php [hereinafter Meek Statement].
[301] . See 2008 REPORT TO CONGRESS,  Royal Air Force, Chinese people’s Liberation Army Air Force Visits RAF Leuchars (Nov. 22, 2007), http://www.raf.mod.uk/news/archive.cfm?storyid=67FB2780-1143-EC82-2E106DA30199531A (last visited Jan. 28, 2011).
[302] . See 2008 Report to Congress.
[303] . See Herbert T. Tiffany & Basil Jones, Tiffany Real Property 583 (1939); C. R. McCorkle, Annotation, Liability for Obstruction or Diversion of Subterranean waters in Use of Land, 29 A.L.R. 2d 1354 (1953).
[304] -Bao Shixiu, Deterrence Revisited: Outer Space, CHINA SECURITY, Winter 2007, at 2.
[305] – See Meek Statement.
[306]-Ren.
[307] – See Meek Statement, supra note 164.
[308] – Joanne Irene Gabrynowicz, Still Relevant (and Important) After All These Years: The Case for Supporting the Outer Space Treaty, SPACE LAW, Oct. 22, 2007, available at http://rescommunis.wordpress.com/2007/10/page/2/ (emphasis added).
[309]-از آنجا که حاکمیت عمودی بیان می کند مراکز در یک حق قانونی درک شده ، فعالیت در آن قسمت فضای ماورای جو را مستقیما بالای قلمرو یک کشور تنظیم می کند ، هیچ نشانی وجود ندارد که بگوید کشورها واقعا از آن قسمت از فضای ماورای جو استفاده می کنند یا آن را به شیوه ای اشغال می کنند که به نوعی تحلیل از یک تخصیص باشد از طریق استفاده یا اشغال .


[۳۱۰] – See Dan Philpott, Stanford Encyclopedia of Philosophy: Sovereignty (Mar. 17, 2009), available at http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/.
[311] – Of course, in contrast to outer space, celestial bodies can be physically possessed but such possession is not the subject matter of this work.
[312]-Bogota
[313]فیلپوتPHILPOTT))اظهار می کند که حاکمیت می تواند مطلق یا غیر مطلق باشد.حاکمیت مطلق می تواند بی قید و شرطوبر روی تمام مسایل موجود در یک قلمرو احاطه داشته باشد در حالیکه در حاکمیت غیر مطلق حوزه ی چنین قدرتی به مسایل خاص محدود است.