دانلود مقالات : نحوه رسیدگی، اشتغال، تهران

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱۵) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….۹۹
۱۶) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….۱۰۰
۱۷) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۱۸) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. ۱۰۱
۱۹) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. ۱۰۱
۲۰)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..۱۰۲
۲۱) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… ۱۰۲
۲۲) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۰……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲۳) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..۱۰۳
۲۴) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………۱۰۳


۲۵) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….۱۰۳  

۲۶) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. ۲۰۶
۲۷) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………۱۰۴
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………۱۰۶
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………۱۰۶
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. ۱۰۸
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………۱۰۹
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. ۱۰۹
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..۱۱۰