مقاله رایگان با موضوع هزینه دادرسی، دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

دادگاه مذاکرات را کافی تشخیص داده و با امضاء ذیل صورت جلسه دادگاه ، حاضرین شعبه را ترک می نمایند.
دستور دادگاه : به خواهان اخطار رفع نقص صادر و از روی درخواست شود مبایعه نامه مرحوم نصرا…ناصری مربوط به پلاک ثبتی ۱۵۳ فرعی از۱۴۲ اصلی موضوع خواسته را که به مرحوم قلی پور فروخته است تقدیم دادگاه نماید.
خواهان در لایحه تقدیمی قولنامه ای دال بر انتقال ملک از مرحوم ناصری به آقای قلی پور ارائه که در سال ۱۲۷۵ ه .ش تنظیم و کل ملک به مبلغ ۹۵ تومان فروخته شده است به آقای قلی پور
دادگاه پس از وصول این لایحه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید.
۵- رای دادگاه
در خصوص دعوی حضرت قلی ولی پور به طرفیت دادستان ، عباسعلی، محمدرضا ، ماه پری ، غلامعلی ،گلابتون ، ام لیلا ، براتعلی ، و طرلان همگی به فامیل ولی پور به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۱۵۳ فرعی از ۱۴۲ اصلی مقوم به بیست میلیون و ده هزار ریال به انفمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان توضیح داده مرحوم نصرا… ناصری که فاقد  ورثه می باشد. و دادستان محترم به همین علت طرف دعوی قرار گرفته اند طی مبایحه نامه عادی ۶ دانگ از یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی موصوف را به قلی ولی پور واگذار و اینجانب نیز طی مبایعه نامه عادی پیوست پرونده از خواندگان خریداری و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم .
دادگاه باعنایت به اوراق پرونده و ملاحظه مبایعه نامه مستند دعوی خواهان و مبایعه نامه تنظیمی فیما بین مورث خواندگان و مرحوم نصرا… ناصری که حکایت از انتقال پلاک ثبتی موصوف به مورث خواندگان دارد و با عنایت به اینکه خواندگان به اسامی،عباسعلی،محمدرضا،غلامعلی ، ام لیلا ، همگی به فامیل ولی پور در جلسه دادرسی حاضر و اذعان به فروش سهم الارث خویش به خواهان نموده اند و سایر خواندگان حاضر نشده اند و دفاعی  ننموده اند و مستندات خواهان مصون از اعتراض نامبردگان باقیمانده  و با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام  ثبتی مالکیت مرحوم نصرا… ناصری در پلاک موضوع خواسته محرز می باشد لذا دعوی را نسبت به خواندگان وارد تشخیص  و مستنداً   به  مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و۳۳۸ و۳۳۹  قانون مدنی حکم بر محکومیت  خواندگان موصوف به الزام  به حضور در دفتر خانه  اسناد رسمی و انتقال سهم الارث خویش از پلاک ثبتی ۱۵۳  فرعی از ۱۱۴۲ اصلی بنام خواهان صادر و اعلام می نماید و همچنین  خواندگان به غیر از خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ  ۳۰۰ / ۳۵  تومان به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان  به نامهای طرلان ، براتعلی ، گلابتون ،ماه پری ، شهرت ولی پور غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر‌در مرکز استان می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر می باشد.
 
6- نقد قضایی ( ماهوی وشکلی )
۱- حسب ماده ۲۳۲ قانون امور حبسی دعوی برمیت باید به طرفیت ورثه  یا نماینده قانونی آنها اقامه شود که در این پرونده این مورد رعایت گردیده  و به طرفیت  ورثه  دادخواهی اقامه شده است.
۲- حسب مواد ۳۲۷ تا ۳۳۰ قانون امور حبسی دادستان در خصوص ترکه متوفی وارث مسولیت دارد و قاعده حقوقی ( الحاکم وارث من لا وارث له) در ای مورد جاری است و خواهان صحیحاً به طرفیت ایشان اقامه دعوی نموده هر چند بلا وارث بودن متوفی از جائی استعلام نشده و مشخصی نگردیده است
۳- انحصار خواندگان در افراد مذکور حسب برگه انحصار وراثت صورت گرفته و از این حیث نقص در تعداد خواندگان نیست و ضمنا ایادی مالکین سابقه تا آخرین بایع رعایت گردیده است.
۴- دادگاه دو بار اقدام به صدور اخطار رفع نقص نموده که هر دو مرتبه صحیح بوده است . مرتبه اول جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی با توجه به مالی بودن دعوی ومرتبه دوم جهت ارائه مبایعه نامه فروشنده اولیه به مورث خواندگان و در هر دو مرتبه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نموده است .
۵- رای صادره حسب ماده ۳۰۵ و ۳۰۶ (قانون آئین دادرسی مدنی ) برای خواندگان غایب ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و حسب بند الف ماده ۳۳۱ قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشد و نظر به بهای خواسته که فراتر از مبلغ دو میلیون تومان می باشد حسب بند الف ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.
۶- حسب ماده ۵۱۵ قانون مذکور دادگاه اقدام به صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ بهای خواسته نموده است و با توجه به آنکه دادستان خوانده اصلی پرونده نبوده است صحیحاً ایشان را از پرداخت هزینه دادرسی استثناء نموده است.
 
 
 
 
 
گزارشات حقوقی (شماره سی ام)