دانلود مقاله هزینه دادرسی، طلاق توافقی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ
 • حسب مواد ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون آئین دارسی مدنی رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر و حسب بند الف ماده ۳۶۷ قانون مذکور و با توجه به هزینه دادرسی‌که‌مبلغ‌خواسته‌را‌فراتر از‌دو‌میلیون‌تومان قرار‌داده است قابل‌فرجام‌خواهی‌می‌باشد.
 • دادگاه درخصوص هزینه دادرسی اقدام به صدور رای نموده و خوانده را محکوم به پرداخت آن نموده است لیکن در خصوص حق الوکاله وکیل مسکوت بوده است در رای مورد استناد دادگاه (دادنامه ۴۴/۶۸) حق الوکاله وکیل به مقدار درصد خواسته صحیحاً مورد رای قرار گرفته است.
 • با توجه به وقوع بیع اصحاب دعوی کاملند و دادگستری با توجه به محل اقامت خوانده و وقوع مال غیر منقول در شهرستان بجنورد صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارا می باشد لیکن فاصله زمانی بین وقوع بیع و عدم تحویل چند ساله ملک ، جای تامل و توفیق بیشتری می طلبد.
 • گزارشات حقوقی ( شماره ۵ )
  ۱) مشخصات پرونده
  خواهان : سهیلا هوشنگی به وکالت صادق صادق زاده طباطبایی
  خوانده: غلامرضا خاکشور
  خواسته : طلاق
  دلایل ومنضمات دادخواست: کپی سند ازدواج –  وکالتنامه شماره ۴۳۰۶۸ – دادنامه شماره ۲۱۳۷۶ شعبه اول دادگاه عمومی بجنورد
  کلاسه پرونده : ۱۴۷۰/۸۳
  تاریخ جلسه : ۱۰/۰۸/۸۴
  ۲-شرح دعوی
  دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اعلام می دارد : موکل اینجانب خانم سهیلا هوشنگی طبق نکاحنامه شماره ۵۸۵۴ در مورخ ۰۲/۰۵/۶۵ در دفتر خانه شماره ۱۶۸ ازدواج بجنورد به عقد دائم آقای غلامرضا خاکشور در آمده واکنون درخواست طلاق از وی بدلایل ذیل را دارد: زوج از چند سال قبل به دلیل وجود اختلافات بدون عذر موجه زندگی را ترک گفتهواز ترک نفقه همسر خود امتناع می کندوزوجه برای تأمین مخارخ اقدام به معالیت در امور عکاسی وفیلم برداری نموده است.به استناد شروط ۱و۸ نکاحنامه چون زوج بیش از شش ماه از پرداخت نفقه خودداری نموده والزام وی نیز ممکن نیست وزوج به طور غیر موجه زندگی خانواده را ترک کرده طبق قانون زوجه می تواندبه وکالت از زوج با اثبات تحقق شروط در دادگاه خودرا مطلقه نماید.ضمناً طرفین خودرا سابقاً با خواسته طلاق توافقی اقدام به طرح دعوی نموده اند وشعبه اول دادگاه عمومی بجنورد طی دادنامه شماره ۲۱۳۷۶ حکم به طلاق صادر نموده ودادخواست طلاق را قبول وتأیید کرده اند که به لحاظ انصراف بعدی زوج از مراجعه به دفتر طلاق گواهی صادره دایر برگواهی عدم امکان سازش طرفین واجرای صیغه طلاق بلا اثر شده است.واکنون زوجه با توجه به عسروحرج دائم درخواست طلاق وجدایی می نماید.
   
  3-تشریفات دادرسی
  خواهان مبلغ شش هزار ریال تمبر دعاوی غیر مالی ابطال نموده ووکیل طی وکالتنامه شماره ۶۳۰۶۸ وکالت خودرا از خواهان اعلام نموده لیکن تمبر مالیاتی ابطال ننموده است ودادخواست وی توسط معاونت ارجاع جهت ایجاد صلح وسازش به شورای حل اختلاف (شعبه ۱۱۶ ویژه خانواده ) ارجاع گردیده است.شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف پس از ثبت پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی مورخ‌۲۰/۰۵/۸۳ نموده است وبا ابلاغ واقعی‌به طرفین‌،‌آنهارا‌جهت شرکت در جلسه‌دعوی نموده است.
  ۴- مراحل دادرسی
  الف)شورای حل اهتلاف
  جلسه اول
  در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۱۶ شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به شکایت خانم سهیلا هوشنگی علیه همسرش غلامرضا خاکشور به خواسته طلاق تشکیل است ملاحظه می گرددفقط وکیل خواهان در جلسه حاضر است وخواتنده وخواهان حضور ندارند.وکیل خواهان اعلام می کند: اختلافات موکله با همسرش سالیان متمادی است که ادامه داردوبه دلیل سوء فشار وترک زندگی وندادن نفقه ادامه زندگی ممکن نبوده است.خوانده مدتهاست متواری است ودرخواست مینماید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع گردد.