وجود قرارداد، ارزش اطلاعات

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

ج- بالاخره باید توجه داشت که صدور «بارنامه دریایی کالای بارگیری شده» فقط پس از انجام عمل بارگیری ممکن می‌باشد و قبل از آن متصدی باربری مجاز به صدور چنین بارنامه‌ای نیست چه آنکه در حقوق فرانسه و انگلیس عمل متصدی حمل و نقل در این مورد، به عنوان دسیسه و تقلب در کسب تلقی می‌شود(امید،۱۳۵۲،ص۲۳۳و۲۳۶).
بارنامه دریایی ثابت می کند که فرستنده کالاهایی را به متصدی حمل تسلیم کرده است، در این حالت، بارنامه دریایی در نقش رسید تحویل کالا ظاهر می گردد. پس از صدور بارنامه دریایی، اگر متصدی حمل برخلاف مندرجات آن ادعایی داشته باشد، پذیرفته نمی شود، زیرا صدور بارنامه دریایی دال بر تحویل کالا از جانب فرستنده، با همان کیفیت بیان شده در بارنامه دریایی است. همچنین بارنامه دریایی حاکی از بارگیری کالا بر روی وسایل حمل است مگر آن که در شرایط اعتبار، به صراحت شرط دیگر قید شده باشد.
 

۲-۴- سندیت بارنامه دریایی

اهمیت سند در بررسی اوصاف بارنامه دریایی به تعریف «بارنامه دریایی» بازمی‌گردد.سندی که به موجب آن قرارداد منعقد و کالا حمل می گردد در تحقق قرارداد مدخلیتی ندارد. به مجرد اینکه طرفین در مورد حمل کالای معین وکرایه ای مشخص توافق نمودند قرارداد به وقوع می پیوندد. تصریح عنوان سند که طبق آن کالا حمل می گردد بسیار اهمیت دارد زیرا:
نخست: دلیل خوبی برای وجود قرارداد حمل و نقل اما نه برای محتوای قرارداد تلقی می‌گردد زیرا قرارداد معمولاً قبل از امضای بارنامه منعقد می‌گردد.
دوم: سند رسیدی است برای کالای حمل شده و حاکی از پذیرش بعضی امور در مورد مقدار یا شرایط کالا در حین وصول به کشتی است.
سوم: سند مالکیت کالاست به نحوی که بدون آن معمولاً تحویل کالا میسر نمی‌شود.
دراین قسمت برای مشخص نمودن سندیت بارنامه دریایی به تعریف سند واسناد در حقوق ایران وحقوق بین الملل خواهیم می پردازیم و سپس نتیجه گیری خواهیم نمود.
 

۲-۴-۱- مفهوم کلی سند[۳۱]

سند دست نوشته یا نوشته رسمی، هر مدرک کتبی یا حک شده و نظایر آن که ارزش اطلاعاتی یا استنادی داشته و قابل رویت و قابل لمس که حاوی اطلاع، خبر و پیامی باشد(بنی یعقوب،۱۳۸۸،ص۷۶۰) ، سند می‌تواندشامل کتاب، نقشه، تصویر، عکس، دیسک، نوار، فیلم بوده که بعنوان دلیل اثبات نزد دادگاه ارائه می‌شود و البته ارائه سند به دادگاه باید تحت شرایطی صورت گیرد که تأیید سند توسط برخی مقامات حکومتی یکی از این شرایط است(مارتین،۱۹۹۰،ص۱۵۰). که البته تعریف ارائه شده برای سند عمدتاً متکی بر تعاریفی است که در نظام حقوق عرفی کامن لا برای سند ارائه شده است.
 

۲-۴-۲- سند مالکیت [۳۲]

سند مالکیت نوشته‌ای است که مالکیت کالایی را برای شخص گواهی می‌دهد. سندی است که دارنده آن می‌تواند آن را معامله کند، خواه به صورت قانونی مالک آن باشد و یا فقط حق معامله آن را داشته باشد. مانند بارنامه، بیمه نامه عمر، ورقه سهام. هر سند به  طور کلی بیانگر وجود حقی است که دارنده از آثار آن بهره مند می شود،  اصطلاح سند شامل اسناد قابل معامله و انتقال نیز هست مانند برات و سند مالکیت و بارنامه حمل کالا(بنی یعقوب،۱۳۸۸،ص۷۶۱).

۲-۴-۳- حجیت سند

به حجیت سند در منابع مختلف فقهی وحقوقی اشاره شده است ولی با توجه به این که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است به گزارشی از آن اکتفا می کنیم و به بحث حجیت آن را از نظرحقوقی و فقهی نمی پردازیم.
قرآن کریم در آیات ۲۸۲ تا ۲۸۴ از سوره بقره، باب استفاده از سند را در روابط حقوقی گشوده است. آیه ۲۸۲ سوره مزبور که طولانی ترین آیه قرآن کریم است مباحث بسیار گسترده ای را، در خصوص سند مطرح کرده است. ترجمه این آیه به این صورت می باشد:
« ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه بایکدیگر معامله متضمن دین تا زمان معین انجام دهید آن را بنویسید و باید میان شما، نویسنده ای به عدل و داد بنویسد؛ همان طور که خدا به وی آموخته است نویسنده نباید از نوشتن خود داری کند، پس باید بنویسد و کسی که حق بر عهده اوست باید دیکته کند و از خداوندی که پرودگارش است؛ بترسد و چیزی از حق کم نکند. اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف باشد یا نتواند املاء کند باید ولی او به عدل املاء کند و دو گواه، آنان که به آنان، دل خوش دارید؛ شاهد بگیرید که اگر یکی از آنان فراموش کند دیگری او را به یاد آورد… چنانچه گواهان… دعوت شوند؛ نباید خودداری کنند و از نوشتن دین، کوچک یا بزرگ تا سررسیدش، نباید تنبلی و مسامحه کنید. این، نزد خداوند، به عدل نزدیکتر است و برای گواهی به پادارنده تر… و به این که به شک نیفتید، نزدیک تر است…»
این آیات به حجیت سند اشاره می کند و نیاز به ثبت را از منظر قرآن نیز نشان می دهد که با تامل در این آیات می توان به حساسیت و اهمیت مسئله ثبت پی برد همان طور که از این آیات مشخص می شود ثبت از اساسی ترین کارهایی است که باید بین مدیونین و معامله کنندگان و … انجام شود(گرجی،۱۳۸۰،ص۳۷).