راهنمای پایان نامه – وحدت رویه، تهران

نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

 
 

فهرست منابع

 • قرآن کریم .
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۵ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد چهارم ، چاپ پنجم ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور .
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۵ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد هشتم ، چاپ دوم ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور.
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۶ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد دهم ، چاپ اول ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور.
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۸ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد دوازدهم ، چاپ اول ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور.
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۹ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد ششم ، چاپ اول ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور .
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۹ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد یازدهم ، چاپ اول ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور .
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۹ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد سیزدهم ، چاپ اول ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور .
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۹۰ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد چهارم ، چاپ اول ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور .
 • اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۹۰ ، مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، جلد چهاردهم ، چاپ اول ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوانعالی کشور .
 • آشوری ، محمد ، ۱۳۸۸ ، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، چاپ سوم ، انتشارات سمت .
 • انصاری سعید و محمدعلی طاهری ، ۱۳۸۸ ، دانشنامه حقوق خصوصی ، جلد دوم ، چاپ سوم ، انتشارات جنگل جاودانه .
 • بوشهری ، جعفر ، ۱۳۸۹ ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد پنجم ، چاپ اول ، شرکت سهامی انتشار.
 • توکل پور ، محمد هادی – توجهی،عبدالعلی ، وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات ،پژوهشنامه حقوق اسلامی ، شماره دوم ، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ .
 • حاجی ده آبادی ، احمد ، ۱۳۸۷ ، قواعد فقه جزایی ، چاپ اول ، قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .
 • حسینی ، سید محمد – حیدری ،علی مراد ، تاثیرخویشاوندی در جرم زنا ، نشریه حقوق » حقوق » ، شماره بیست و چهارم ، زمستان ۱۳۹۰.
 • زراعت ، عباس ، ۱۳۸۵ ، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی ، جلد اول ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات ققنوس .
 • زراعت ، عباس ، ۱۳۸۹ ، قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی ، چاپ پنجم ، فصل سوم .
 • سعید ، علیرضا ، ۱۳۹۱ ، ترجمه مبانی تکمله المنهاج ، جلد دوم ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات خرسندی .