وزارت امور خارجه، حقوق تجارت

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۴۳ـ میرعباسی، دکتر سید باقر و سادات میدانی، دکتر سید حسین؛ دادرسی های بین المللی: دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، انتشارات جنگل، چاپ اول ۱۳۸۴، چاپ دوم ۱۳۸۷. چاپ سوم ۱۳۸۹
۴۴ـ ذوالعین، پرویز؛ حقوق دیپلماتیک، تهران مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۴
۴۵ـ صدر، محمدجواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۶
۴۶ـ نوری، حسین؛ وضعیت حقوق عمومی بیگانگان در حقوق موضوعه ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۶
۴۷ـ مبین مقدم، مهدی ؛‌حمایت از کارگران در حقوق بین الملل با تاکید بر استاندارد های بین المللی کار، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، پایان نامه فوق لیسانس ۱۳۷۵
۴۸ـ افشار محمد، جوانشیر ؛ ‌استاندارد های رفتار با بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌پایان نامه فوق لیسانس  ۱۳۷۴
۴۹ـ هادیان، محسن؛ بررسی محدودیتهای مالی بیگانگان در حقوق ایران  با تطبیق بر قوانین بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دامغان ۱۳۹۱
۵۰ـ صفایی، سیدحسین؛ مقاله محدودیتهای مالی بیگانگان در قوانین ایران، بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقی بین المللی ۱۳۶۵
۵۱ـ ارشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «کاردر غربت » مجله کارو جامعه ، سال چهارم ، شماره ۱۵و۱۶ خرداد و تیر ۱۳۷۵
۵۲ـ ارشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «کار در غربت » ، مجله کار و جامعه ، سال چهارم ، شماره ۱۷ و ۱۸ ، شهریور ۱۳۷۵
۵۳ـ قاسمی شوب، احمد علی؛ مقاله نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل با تاکیدی بر اسناد بین المللی حقوق بشر، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۱
۵۴ـ مستقیمی، بهرام؛  مقاله بیگانگان و حقوق بین الملل، مجله سیاست خارجی، فروردین و خرداد ۱۳۶۸
۵۵ـ سیدفاطمی، سیدمحمدقاری؛ مقاله حق حیات، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۱ـ۳۲ پاییز و زمستان۱۳۷۹
۵۶ـ ـــــــــــــــــــ ؛ مقاله معاهدات حقوق بشری، فضایی متفاوت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره۲۸، ۱۳۸۲
۵۷ـ خیراللهی، پروین؛ حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولتها، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان ۱۳۷۸، دوره۳۸، شماره۴
۵۸- امیری، حشمت؛ کلیات روابط بین الملل، تهران، حاد، ۱۳۷۸
۵۹- جمالی، حسین؛ تاریخ اصول روابط بین المللی، پژوهشکداه تحقیقات اسلامی، چاپ پنجم، قم ۱۳۸۵
۶۰- جعفری، محمدتقی؛ حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، دفترخانه حقوقی بین الملل جمهوری اسلامی، تهران ۱۳۸۲
۶۱- آهنگران، جعفر؛ مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، ۱۳۷۲
۶۲- عاصری، جواد؛ حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، تهران ۱۳۶۲
۶۳- عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده شده، نشر میزان، تهران ۱۳۸۰
۶۴- کاتوزیان، محمدعلی و محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی؛ اقتصاد سیاسی ایران،نشر پاپیروس، تهران۱۳۷۴