پایان نامه با موضوع
ماکروسکوپی، اویداکتی، فولیکولها، نمیشود.

پایان نامه با موضوع ماکروسکوپی، اویداکتی، فولیکولها، نمیشود.

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By mitra1--javid

ر ۳۰ اردیبهشت افزایش چشمگیری داشته و به اوج خود ، ۶۱/۱۷ میرسد. میانگین اندیکس گنادی در خرداد و تیر کاهش نشان میدهد، در مرداد و شهریور افت شدیدی پیدا کرده و به کمترین میزان خود می رسد. در نتیجه اووژنز در این گونه از اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد به اوج خود رسیده و از اواسط مرداد به بعد کاملاً خاتمه می یابد. احتمالاً این روند رو به کاهش با توجه به شروع خواب زمستانی تا اواخر زمستان ادامه مییابد. اشکال ۴-۱۵ تا ۴-۱۹ مقاطع بافتی تخمدان در ماههای مختلف را نشان میدهند. لایه فولیکولی در این مارمولک چندلایه و چندشکلی (پلیمورفیک) است (شکل۴-۲۰). قطر لایهی فولیکولی از۸۸/۷۳ میکرون در فولیکولهای نارس تا ۱۳/۳۳ میکرون در فولیکولهای رسیده متغیر است. نتایج آمار توصیفی صفات ماکروسکوپی و میکروسکوپی در جداول ۴-۱ و ۴-۲ نشان داده شدهاند. همچنین این تحقیق نشان داد هیچ اختلاف معنیداری در صفات تخمدانی سمت راست و چپ وجود ندارد (جدول ۴-۳). نتایج حاصل از آنالیز واریانس (ANOVA) صفات ماکروسکوپی و میکروسکوپی نیز در جداول ۴-۴ و ۴-۵ نشان داده شدهاند. در بین صفات ماکروسکوپی در صفاتی مانند قطرتخمدان راست و چپ، وزن تخمدان راست و اندیکس گنادی در بین گروهها تفاوت معنیداری مشاهده میشود ولی در وزن تخمدان چپ تفاوت معنی داری مشاهده نمیشود. در بین صفات میکروسکوپی در قطر کوچکترین فولیکولها و میانگین قطر فولیکولها و قطر لایه فولیکولی، تفاوت معنیداری مشاهده می شود ولی در قطر بزرگترین فولیکول و تعداد فولیکولهای تخمدان راست و چپ تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود. نمودارهای ۴ـ۶ تا ۴ـ۲۱ روند تغییرات صفات در ماههای مختلف را نشان میدهند.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعرطوبت نسبی، دی اکسید کربن، اتحادیه اروپا

شکل ۴ـ۵ـ فلشها نشان دهندهی تخمدان حاوی فولیکولهای نارس و فولیکول های در حال رشد در ۳۰ فروردین هستند.

شکل ۴ـ۶ـ مادهی بالغ حاوی فولیکول های رسیده و بزرگ در ۱۵ اردیبهشت.

شکل ۴ـ۷ـ ماده بالغ حامل ۹ تخم اویداکتی در شکم (به خاطر پوست نازک ناحیه شکم، تخم اویداکتی از بیرون بدن نیز قابل تشخیص است).

شکل ۴ـ۸ـ مادهی بالغ حاوی ۹ تخم اویداکتی در۳۰ اردیبهشت.

شکل ۴ـ۹ـ تخم های گذاشته شده در ۳۰ اردیبهشت (بعضی از تخم ها مچاله شده اند).

شکل۴-۱۰- شروع ذخیره سازی چربی در ۱۵تیرماه (آغاز روند کاهشی اندازه ی تخمدان).

شکل۴-۱۱- روند رو به رشد ذخیره سازی چربی در مرداد ماه (کاهش شدید اندازه ی تخمدان کاملا” مشهود است).

شکل۴-۱۲- گسترش ذخیره سازی چربی در شهریور ماه