پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دانشگاه شهید چمران

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.حسینی، سیده فاطمه.(۱۳۸۷). بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.


.حیدری، علیرضا. سیدآسیابان، سمیرا.(۱۳۹۲). مقایسه تفکر انتقادی، سخت­کوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اندیشمک. مجله­ی روانشناسی اجتماعی. ۱۰۱-۱۱۷.
.دانشورپور، زهره. تاجیک اسمعیلی، عزیزالله. مهرناز، ولی­الله.( ۱۳۸۶). تفاوت­های جنسی در صمیمیت اجتماعی:سبک­های هویت. شماره­ی ۵۱. ۳۹۴-۴۰۴.
.دانشورپور، زهره.(۱۳۸۵). بررسی رابطه بین سبک­های هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش­ آموزان دختر و پسر دبیرستان­های متوسطه دولتی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.دوبونو،ادوارد (۱۳۸۴).سلسله درس های تفکر. ترجمه:مرجان فرجی. تهران.انتشارات جوانه رشد.
.رحیمی­نژاد، عباس.(۱۳۷۹). بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویان کارشناسی. رساله­ی دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس.
.رحیمی­نژاد، مهدی.(۱۳۹۲). محاسبه­ی آلفای کرونباخ. www.magiran.com/view.asp                                                                                                                                              
.روان­بند، روح­الله.­(۱۳۸۷). بررسی رابطه سبک­های هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانش­ آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان دزفولپایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.زکی، محمدعلی. خشوعی، مریم السادات. (۱۳۹۲). سلامت اجتماعی و عوامل موثر برآن در بین شهروندان شهر اصفهان. فصلنامه جامعه شناختی شهری. شماره­ی۸ .۷۹ ۱۰۸.. 
.سام­آرا، عزت­الله.(۱۳۸۸). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس محور. فصلنامه علمی- پژوهشی انتطام اجتماعی. شماره ۱. ۹-۲۴.
.سجادی، حمیرا. صدرالسادات، سیدجلال.(۱۳۸۳). شاخص­های سلامت اجتماعی. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی. سال نوزدهم. شماره­ی۲۰۷ و ۲۰۸. ۲۴۴-۲۵۳.

.سرمد، زهره(۱۳۷۸). متغییرهای تعدیل­کننده و واسطه­ای: تمایزات مفهومی و راهبردی پژوهشهای روانشناختی. دوره۵. ۳و۴. ۶۳ ۸۱.
.سعادتی ­شامپر،ابوطالب. (۱۳۸۳).بررسی ارتباط بین سبک های هویت برزونسکی با سلامت عمومی و مسئولی­ پذیری در دانشجویان دانشگاه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.سیف ،علی اکبر.(۱۳۸۶). روانشناسی پرورشی.(روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات اگاه.  

.شربتیان، محمدحسن.(۱۳۹۱). تاملی بر پیوند مولفه­های سرمایه­ی اجتماعی و میزان بهره­مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. مجله جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال دوم. شماره­ی ۵. ۱۴۹ ۱۷۴ .
.شریعتمداری، علی.(۱۳۸۲). نقد و خلاقیت در تفکر. تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
.شعبانی، حسن.(۱۳۷۸). تاثیر روش های حل مسئله به صورت گروهی بر روی تفکرانتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر تهران. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
.شکرکن، حسن. امیدیان،  مرتضی. نجایان، بهمن. حقیقی، جمال.(۱۳۸۰). بررسی و مقایسه انواع هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. سال هشتم. شماره­ی۱ و ۲ .۷۳-۹۸.
.شهرآرای، مهرناز.(۱۳۸۴). روانشناسی رشد نوجوان. تهران: انتشارات نشر علم.
.صبوری، سعید.(۱۳۹۰). بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش  تهران.  پایان­نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران.
.صفری، آسیه.(۱۳۸۸). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دوره کارشناسی دانشجویان تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.