دانلود پایان نامه درباره پیشگیری از اعتیاد، کودکان و نوجوانان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ
 • معظّمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، نشر دادگستر، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۸۸.
 • معین، محمّد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد اوّل، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۱.
 • ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاهها، چاپ اوّل، تهران: انتشار، ۱۳۸۱.
 • محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری در زمینه ی مسائل کیفری، چاپ روزنامه رسمی، بدون تاریخ چاپ.
 • میرمحمّد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز ۱۳۸۳.
 • میرمحمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، (ترجمه) چاپ اوّل، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۱.
 • میری آشتیانی، الهام، مقدّمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی در ایران، چاپ اوّل، انشارات گفتمان فرهنگی، تهران، ۱۳۸۲.
 • مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، ۱۳۸۲.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادی، ویراست ششم، به کوشش شهرام ابراهیمی، مرداد ۱۳۹۰.
 • نجفی توانا، علی، جرمشناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ اوّل، تهران ۱۳۸۹.
 • نوربها، رضا، زمینه ی جرمشناسی، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، چاپ دوّم، تهران، ۱۳۷۷.
 • نیازپور، امیر حسین، بزهکاری به عادت؛ از علّت شناسی تا پیشگیری، انتشارات فکرسازان، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۸۷.
 • وایت، رابرت و فیونا هینز، جرم و جرمشناسی، متن درسی نظریه های جرم و کجروی (ترجمه ی تطبیقی ویراست نخست و دوّم)ترجمه ی علی سلیمی با همکاری محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی، چاپ اوّل، قم، مؤسّسه ی پژوهشی حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳.
 • ولد، جرج، توماس برنارد و جفری اسنیپس، جرم‌شناسی نظری: مروری بر نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه‌ی علی شجاعی با مقدّمه‌ی دکتر محمّد آشوری، تهران، سمت، ۱۳۸۰.
 • ولیدی، محمّد صالح، حقوق جزا و مسؤلیّت کیفری، چاپ دوّم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵.
 •  
  ب- مقالات

  1. اردبیلی، محمّد علی، «پیشگیری از اعتیاد» مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی- کاربردی، جنبه های مختلف سیاست جنایی در مقابل موادّ مخدّر، جلد نخست، انتشارات روزنامه ی رسمی، ۱۳۷۹.
  2. اردبیلی، محمّد علی، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۹- ۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳.
  3. اسماعیل زاده، رسول، ویژگی های واحد مسکونی و کیفی زندگی سالم در محلّه، چکیده ی مقالات همایش توسعه ی محلّه ای چشم انداز توسعه ی پایدار شهر تهران، ۱۳۸۳.
  4. افراسیابی، علی، پارادایم های حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ی هفدهم، زمستان ۱۳۸۹.