منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارگران مهاجر، رفتار متقابل

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
 
 
 
پیشنهادات:

  • باتوجه باینکه همه کشورها به دنبال روابط بهتر و تنگاتنگ با دیگر دولتها هستند؛ لذا می بایست در حفظ حقوق و تأمین آسایش و امنیت اتباع بیگانه تلاش بیشتر و دوستانه ای صورت گیرد. آنگونه که نه تنها بیگانگان مقیم در کشور متبوع از احساس امنیت کافی برخوردار شوند، بعلاوه نیز از آنجایی که همه کشورها از اینکه به بیگانگان بهای زیادی داده شود می ترسند و جهت حفظ امنیت کشور و هم وطنان و همچنین به دلیل مسایل سیاسی و اقتصادی محدودیتهایی را برای بیگانگان قائل می شوند. در این رابطه باید رفتار متعارف با دیگر کشورها را فراموش نکرد و همیشه جانب احتیاط و تأمین حقوق بشری را در این زمینه ها نگاه داشت.
  • با توجه به مواردی چون گسترش فوق العاده سریع ارتباطات، خیزش جوامع انسانی به سمت ایده دهکده جهانی، تمایزهای اقتصادی میان کشورها، تمایل افراد بشری به سمت رفاه بیشتر و در نتیجه مهاجرت و کار در کشورهای برخوردار، بایستی اذعان داشت که مهاجرت پدیده ای است غیر قابل انکار و هم چنان رو به گسترش که وجود و گسترش این پدیده، لزوم قاعده مند نمودن و تطابق بیشتر با آن را توسط کشورها نشان می دهد.
  • سازمان بین المللی کار به عنوان نهاد ایجاد کننده هنجار در سطح فراملی در مبحث کار و کارگر، تاکنون تلاشها و اقدامات و پیمان نامه های زیاد و تا حدی قابل قبول به ثمر رسانده است که شایسته تقدیر می باشد و استمرار چنین روندی و حفاظت از این دستاورد ها لازم است؛ اما در شرایط فعلی تلاش این سازمان و کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از کارگران مهاجر، بایستی در ورود هر چه بیشتر هنجارها و توافقات ناشی از مقاوله نامه های بین الملی در سیستم حقوق داخلی سایر کشورها باشد، تا این مصوبات بین المللی در مرزهای داخلی جنبه عملی بیشتری به خود بگیرد،و این ممکن نیست مگر با افزایش آگاهی کشورها از لزوم پیروی از چنین مباحثی و هماهنگی و همکاری واقعی کشورها با یکدیگر در راستای توجه به منافع بنیادی جوامع خودشان. البته بایستی متذکر شد که ایجاد سیستم های نظارتی، تنبیهی و تشویقی توسط سازمان بین المللی کار در برخورد با کشورها ، چه آنهایی که ملحق به همه یا بعضی از مقاوله نامه ها هستند چه آنهایی که ملحق به همه یا بعضی نیستند، می تواند چتر حمایتی از کارگران مهاجر را گسترده کند.
  • راجع به کشور خودمان نیز بایستی اشاره داشت که با توجه به، هم مهاجر پذیر بودن و هم مهاجر فرست بودن کشور ایران، لزوم پیوستن ایران به اکثریت مقاوله نامه ها و چگونگی رفتار با اتباع و کارگران بیگانه و هماهنگی و همکاری با سازمان های تأمین اجتماعی و کارگری سایر کشورها آشکار است. زیرا منافع ملی جامعه ایرانی در این جهت است، که بر این اساس در یک چارچوب قاعده مند و حقوقی، کارگران خارجی دارای شرایط قانونی (هم از لحاظ داخلی هم از لحاظ بین المللی) کار از سایر کارگران فاقد شرایط قانونی کار تفکیک و با هر دسته برخورد متعارف و قاعده مند شود و از طرفی دیگر اتباع ایرانی مهاجر به کشورهای دیگر برای کسب کار در زمینه حقوق مکتسبه و دریافت مستمری در صورت بازگشت به کشور از این حمایت های قاعده مند بین المللی در چارچوب رفتار متقابل، بیشتر برخوردار شوند.