دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کارگران مهاجر، کسب و کار

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم:
حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم:حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
اشتغال بیگانگان در هر کشور، افزون بر ملاحظات انسانی، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی مصالح آن کشور است، چنانکه با تغییر این شرایط ممکن است در شرایط کار آنان نیز دادن تغییراتی ضروری گردد. به طوری کلی باید افزود؛ در تنظیم مقررات راجع به کار بیگانگان ابتدا اولویت تأمین کار برای اتباع داخله درنظر گرفته می شود آنگاه با توجه به کمبودها و نیازهای کشور از حیث عامل نیروی انسانی و از حیث تخصصها به تعیین شرایط کار آنان مبادرت می گردد.[۸۱]
در مورد بخش بعدی که استملاک اتباع بیگانه می باشد، به موجب آیین نامه استملاک اتباع خارجی مصوب ۲۵/۵/۱۳۲۸ ، بیگانگان مقیم ایران می توانند تحت شرایطی در ایران مال غیرمنقول داشته باشند. مقیم بودن یکی از این شرایط است و منظور از استملاک باید سه موضوعی باشد که قانون پیش بینی کرده و آن شامل سکونت، کسب و اشتغال به صنعت می شود. این تملک نباید در نقاط مرزی باشد چراکه در این نقاط خطر تجزیه کشور وجود دارد و به همین دلیل این شرط در آیین نامه استملاک ذکر شده است. متراژ ملک مورد تملک باید به نسبت منظوری باشد که از استملاک دارند؛ بیگانه نمی تواند در ایران باغ بخرد اما به عنوان سکونت می تواند ملکی را خریداری کند. این سکونت نیز باید محدود به تعداد افراد خانواده یا وضعیت اجتماعی، مالی و نوع کسب و کار و صنعتی که به منظور آن استملاک کرده است، باشد.[۸۲]
در این فصل به بیان شرایط اشتغال و استملاک بیگانگان در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی که از مهمترین مسائل مالی اتباع بیگانه می باشد، خواهیم پرداخت. مشاغلی که بیگانگان از آن محرومند و همچنین مشاغلی که می توانند داشته باشند از مبحث های مهم بحث اشتغال بیگانه در حقوق ایران است. همچنین بحث استملاک بیگانگان که یکی از مباحث مالی بسیار گسترده ای است که در کنوانسیون های بین المللی و همچنین حقوق ایران به آن پرداخته شده است.قانون کار ایران و نظام بین المللی درباره کارگران مهاجر و حقوق آنها قوانین و مقرراتی را طبق عهود بین المللی تنظیم نموده است که در مبحث نخست به بیان و تشریح آن می پردازیم. در مبحث دوم به بررسی استملاک بیگانه و شرایط آن در حقوق ایران و نظام بین المللی و با تأکید بر کنوانسیون های بین المللی خواهیم پرداخت.