منبع تحقیق درمورد کنوانسیون بیع بین المللی کالا، آیین دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۶) بیگ زاده، صفر و باریکلو، علی رضا (۱۳۹۰)، «اختیار تقلیل ثمن مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع
بین المللی، فقه امامیه و حقوق ایران»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۳.
۷) حسین آبادی، امیر (۱۳۸۲)، «بررسی وجه التزام در قرارداد»، مجله کانون وکلای مرکز، تهران، شماره ۹۸.
۸) حیدری، عزت الله و آهون بر، بیژن(۱۳۸۷)، «تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها»، به نقل از سایت hoghoogh-abadan.persianblog.ir/post12.
9) درویشی، ابراهیم (۱۳۸۲)، «مبانی شرعی و قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه»، مجله تازه‌های اقتصاد، شماره ۸۴.
۱۰) شیروی، عبدالحسین (۱۳۷۷)، «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره ۱.
۱۱) …………………………….. (۱۳۸۰)، «نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مطالبه خسارات قراردادی و تأخیر تأدیه»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره ۹.
۱۲) صادقی نشاط، امیر (۱۳۸۸)، «حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران»، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره ۴.
۱۳) قاسمی، محسن (۱۳۸۴)، «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، مجله حقوق نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۲.
۱۴) قلی زاده، زینب (۱۳۸۰)، «مقایسه فقهی حقوقی مسئولیت قهری و قراردادی»، مجله دانشور،        شماره ۳۶.
۱۵) صادقی، محسن (۱۳۸۳)، «شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا»، مجله پژوهش‌های حقوقی، سال سوم، شماره ۵.
۱۶) محسنی، حسن (۱۳۹۰)، «بازفروش بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و بررسی امکان آن در حقوق ایران»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۱.
۱۷) موسوی بجنوردی، محمد (۱۳۸۲)، «مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه»، پژوهشنامه متین، شماره ۱۹.
۱۸) میرزانژاد جویباری، اکبر (۱۳۸۱)، «بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) با مطالعه تطبیقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره ۵۸.
۱۹) ………………………………  (۱۳۸۵)، «تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار»، پژوهش نامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره ۱.
 
سوم- پایان نامه ها
۱) اسکندری، فرشته (۱۳۸۳)، مفهوم و ضوابط مطابقت کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران، دانشگاه مازندران.
۲) جلالی، مائده (۱۳۸۹)، تعهدات مشتری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مؤسسه علامه محدث نوری
۳) فولادی، احسان (۱۳۹۲)، شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین، مؤسسه علامه محدث نوری.