دانلود مقاله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قانون آیین دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۱۵) صفایی، سید حسین (۱۳۸۶)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات موسسه عالی.
۱۶) ………………………..  …………. ، قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم، تهران: انتشارات بنیاد حقوق ایران.
۱۷) صفایی، سید حسین و همکاران (۱۳۸۴)، حقوق بیع بین الملل با مطالعه تطبیقی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۸) قاسم زاده، سید مرتضی (۱۳۸۸)، حقوق مدنی(الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد)، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.
۱۹) کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷)، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران: نشر شرکت انتشار.
۲۰) ………………… ……….. ، الزام‌های خارج از قرارداد، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۱)………………. (۱۳۸۶)، الزام های خارج از قرارداد، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۲) …………………… (۱۳۸۵)، وقایع حقوقی، چاپ یازهم، تهران: نشر سهامی انتشار.
۲۳) محقق داماد، مصطفی (۱۳۶۶)، قواعد فقه بخش مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات علوم اسلامی.
۲۴) معین، محمد (۱۳۶۰)، فرهنگ فارسی، دوره شش جلدی، جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
۲۵) مهمان نوازان، روح الله (۱۳۸۹)، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
۲۶) مهاجری، علی (۱۳۸۰)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
۲۷) هجده تن از دانشمندان جهان (۱۳۷۴)، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، جلد ۱ و ۲ و ۳، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
دوم- مقالات:
۱) اسکینی، ربیعا و جعفریان، علی رضا (۱۳۸۹)، «بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا»، مجله معارف اسلامی و حقوق، سال یازدهم، شماره ۱.
۲) اصغری آقمشهدی، فخرالدین (۱۳۸۱)، «خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا»، فصل نامه مفید، شماره ۲۹.
۳) اصغری آقمشهدی، فخرالدین و زارع، رضا (۱۳۸۹)، «حق بازفروش کالا مطالعه تطبیقی»، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره ۵۷.
۴) اصغری آقمشهدی، فخرالدین و محمدزاده، علی (۱۳۸۷)، «بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران»، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره ۴۹.
۵) آقا قلیزاده، ایلدار (۱۳۸۹)، «نقض تعهدات بایع تحت مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون بیع بین المللی و
طرق جبرانی»، به نقل از سایت www.eldarvekil.com.