تحقیق با موضوع کنوانسیون های بین المللی، طبق قانون ایران

نوامبر 12, 2019 By TfMXcbcn8d

در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق است که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار است. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و نقش آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
ب) سوابق تحقیق
در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته  شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.
ج) سوالات تحقیق
در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:
۱ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟
۲ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟
۳ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟
۴- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟
۵- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟
۶- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟
د) فرضیه های تحقیق
۱) مفهوم تبعه بیگانه در حقوق ایران و حقوق بین الملل مفهومی کاملاً عمیق است و مورد پذیرش دولتها و پذیرش حقوق آنها برای دولتها امری بدیهی و غیرقابل انکار است. ۲) حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق مثبت ایران پذیرفته شده است اما در شرایطی که به آنها خواهیم پرداخت محدودیتهای خاصی را به دنبال دارد. ۳)همچنین در صحنه بین المللی نیز احکام و  شرایط اساسی و اصولی مسائل مالی و حل تعارض میان دولتها اصولاً تابع قراردادهای بین دولتها است.
ی) معرفی پلان تحقیق
این نوشتار شامل دو فصل است به ترتیب ذیل:
در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم که شامل پنج مبحث می باشد؛ تعریف تبعه و بیگانه و اقسام آن و تحولات کلی وضع حقوقی آنان و مبانی قانونی حقوق آنها و همچنین اقسام حقوق بیگانگان (اشخاص حقیقی و حقوقی)در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی می شود. در فصل دوم به بررسی حقوق مالی اتباع بیگانه خواهیم پرداخت که شامل دو مبحث اشتغال و استملاک اتباع بیگانه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در این مباحث اشتغال و شرایط آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی و استملاک، شرایط و تشریفات آن، همچنین معاملات و رهن اموال غیرمنقول و احکام مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. و در پایان به بیان نتیجه خواهیم پرداخت.