تحقیق درباره کنوانسیون وین، دفاع مشروع، کنوانسیون

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۶۷]- U.S. DEP’T of Defense Annual Report to Congress: Military Power of the People’s Republic of China 28 (2008) [hereinafter 2008 PRC REPORT], available at http://www.defenselink.mil/pubs/china.html.
[268] – See Allen(quoting THOMAS HOBBES, THE LEVIATHAN (1651).
[269]. در حقیقت نیروی هوایی امریکا عملکرد فضای مقابل را اتخاذ کرده است، تا از قابلیت های فضایی دوستانه و نظامی آمریکا حفاظت کند در حالی که انکار کردن قابلیت فضا برای دشمن در موقعیت های لازم است . عده ای ممکن است به حمایت از این نظریه ادامه دهند ، با ارائه این که انکار فضا یک قابلیت فضایی یورشی را خیال بافی می کند. با این حال همان طور که توسط استراتژیست دریایی والامقام آقای سر جولیان کوربت بیان شده این فرض مسئله را در این که آن ابزار  بعنوان هدف بکار می روند مبهم می سازد.از این رو طبقه بندی دفاعی و یورشی دو به دو ناسازگار بوده،دفاع باید همیشه توسط یورش حتی پشت دیوارهای یک سنگر حمایت شود زیرا از طریق مواجه با حمله می توان قدرت دشمن از حمله  را فلج کرد.به این دلیل است که طبقه بندی دفاع و یورش ،به مثبت و منفی کنار گذاشته می شود.
[۲۷۰]-OST,  art. IV.
[271]- See Nicholas Berry, Existing Legal Constraints on Space Weaponry (Feb. 1, 2001), http://www.cdi.org(search for “existing legal constraints”) (last visited Mar. 6, 2011).
[272]- اسلحه سینتیک عبارت است از : وسیله ای که از انرژی حاصل از حرکت خود برای تخریب یا ناتوان سازی یک هدف استفاده کند . چنین سلاح هایی ممکن است منفجرکننده باشند. ر.ک.به:  

See Global Security.org, Kinetic Energy Weapons, http://www.globalsecurity.org/space/systems/kew.htm (last visited Jan. 27, 2011).
[273]- اگر چه ماده چهارم معاهده فضا عبارت اهداف صلح آمیز را برای ما ه و دیگر اجرام آسمانی به کار برده است ، اما این نظریه راهکارهای ممکن را ارئه نمی کند ، در عوض این فرضیه مباحثی را ایجاد خواهد کرد که چنین عبارتی را برای کل فضای ماورای جو با توجه به مقدمه معاهده فضا و همچنین متن و هدف این معاهده مورد استفاده قرار می دهد .
[۲۷۴]- Michael N. Schmitt, International Law and Military Operations in Space, 10 U.N.Y.B. 89, 101 (2006).
[275]- Bin Cheng, Studies in International Space Law 515 (1997).
[276]. کنوانسیون وین بیان می کند که هر رفتار متوالی در کاربرد پیمان با توجه به تفسیر آن در متن پیمان برای اهداف تفسیر نیز در نظر گرفته می شود . ( با توجه به این که چنین رفتاری گسترده باشد ) .
 
[277]- اصول نیروی هوایی اظهار می دارد که ماده ۳، در این مورد که قانون بین الملل حاکم بر فعالیت در فضای ماورا جو است ،شفاف سازی می کند. دفاع مشروع همان گونه که مشخص شده است در قانون بین الملل در فضای ماورای جو نیز به کار می رود . همچنین قوانین جنگ مانند لزوم و تمایز نیز در تمام فعالیت های نظامی در فضای ماورای جو به کار گرفته می شود.
[۲۷۸]- OST, art. III.


[279]- U.N. Character, art.2, para 4.
[280]- The U.N. Charter uses term “armed attack” in lieu of “war.” Id. art. 51.
[281]- See Generally Ingrid Detter, The Law Of War 82-103 (2d ed. 2000).
[282]- See Michel Bourbonniere & Ricky J Lee, Legality of the Deployment of Conventional Weapons in Earth Orbit: Balancing Space Law and the Law of Armed Conflict, 18 EUR. J. INT’L L. 873, 888 (2007).
[283]. از این رو این بحث بسیار محدود به دفاع مشروع منوط به اعلام در منشور سازمان ملل شده است . استفاده از عبارت ” حق ذاتی ” در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل در تشخیص دفاع مشروع این مسئله را به وجود می آورد که آیا چنین حقی خارج از منشور سازمان ملل وجود دارد . از آنجا که این بخش تنها به توسعه این موضوع که اعمال حاکمیت منفی دارای یک پایه قانونی در قانون بین المللی در حداقل چندین شرایط محدود گشته است ، مسئله دفاع مشروع خارج از منشور سازمان ملل مورد بحث قرار نگرفته است .
[۲۸۴]- US NSS .