مقاله عناصر موضوع، قولنامه

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

چکیده
رساله حاضر گزارشی است درخصوص جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در حقوق ایران و همچنین نتیجه تلاشی است در جهت پاسخ به مسائل و شبهات مختلفی که درخصوص ماهیت و هم آثار قرارداد پیش فروش ساختمان به طور کلی و هم جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی می باشد، در این بخش حتی المقدور در کلیه خصوصیات و ویژگی های یک قرارداد پیش فروش ساختمان و هم جرم مذکور و نحوه پیشگیری از آن مورد بررسی قرار داده شده و با طرح سئوالات مختلف و نقد و بررسی نظرات و پاسخ های حقوق دانان، سعی در ارائه و راه کارهای قانونی و منطقی شده است،که دراین پایان نامه به بحثهای مختلف ازجمله حقوق خریدارانی که وجهی را به ازای ملکی که قراراست درآینده به آنها واگذار شود موردبررسی قراردادیم همچنین تعهدات فروشندگان درقبال خریداران اولیه وثانویه وهمچنین آیااین قانون جدیدالتصویب آیا دارای ابهاماتی می باشد .وهمچنین به طورکلی اثرات قرارداد پیش فروش نسبت به طرفین وایااینکه این قانون باتوجه به اینکه از قوانین لازم الاجرا می باشد به درستی ودرعالم خارج رعایت می شود.
از جمله بحث های مهم در این خصوص:
بحث های مربوط به معامله معارض، سند رسمی، قرارداد، کلاهبرداری و قرارداد پیمانکاری و قولنامه و همچنین اثرات این قرارداد نسبت به طرفین، ارکان و عناصر موضوع این جرم، واکنش های کیفری در مقابل انجام جرم مذکور و همچنین تدابیر پیشگیرانه و پیشگیری وضعی، که در دو فصل نوشته شده است مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی این رساله در یک مقدمه و دو فصل تحریر گردیده است.
 
 
 
 
 
 
واژگان کلیدی:  قرارداد ،سند رسمی، قولنامه، معامله معارض، کلاهبرداری،
فهرست مطا لب
عنوان                                                                                                                                                                      صفحه
فصل اول : مفاهیم،ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض
مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر ماهیت پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
گفتار نخست: مفاهیم  ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶
الف: قرارداد ………………………………………………………………………………………………………………………..۶
ب: سند رسمی …………………………………………………………………………………………………………………….۷
ج: قولنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………۹
د- معامله معارض ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰